På me­nu­en

BT - - REJSER - EM­PI­RE DI­NER

lan­ge åb­ning­sti­der, ri­me­li­ge pri­ser og et tra­di­tio­nelt me­nu­kort.

Det ame­ri­kan­ske ser­vi­ce­ni­veau er ge­ne­relt højt – ved vo­res an­det be­søg by­der Bry­an os vel­kom­men i et næ­sten be­gej­stret to­ne­fald. Ot­te tje­ne­re ta­ger sig af cir­ka 40 gæ­ster, så der er god tid til kun­der­ne. Vi får bå­de smil og imø­de­kom­men­de småsnak ved bor­det.

Lyk­ke­ska­ben­de che­e­seca­ke

Fra den me­re al­ter­na­ti­ve del af kor­tet an­be­fa­ler Bry­an en fi­sket­a­co med kul­mu­le, ra­dis­ser og li­mecre­me til 17 dol- lars ( cir­ka 120 kr.) Den ta­ger vi, men må og­så li­ge sma­ge Em­pi­re­bur­ge­ren til 16 dol­lars. Vi er be­gej­stre­de for beg­ge de­le, og fort­sæt­ter i des­sert­kor­tet.

En che­e­seca­ke med fi­gen­kom­pot gør min med­rej­sen­de de­ci­de­ret lyk­ke­lig, og jeg selv bli­ver over­modig og suk­ker­høj af en æb­le­tær­te med flø­de­skum, så jeg spør­ger Bry­an, hvem der er den se­ne­ste ce­le­bri­ty, som har be­søgt Em­pi­re.

Jeg har nem­lig læst mig til, at blandt an­dre Ma­don­na, Julia Ro­berts og Ste­ven Spi­el­berg har væ­ret her.

Bry­an af­vi­ser ven­ligt og sym­pa­tisk mit slad­der­vor­ne spørgs­mål, den slags op­ly­ser de ik­ke om. Folk skal kun­ne be­sø­ge di­ne­ren i fred.

Gla­de og til­fred­se for­la­der vi end­nu en gang di­ne­ren på 10th Ave­nue, mens vi ta­ler om Woo­dys Al­lens » Man­hat­tan « og det spørgs­mål, ho­ved­per­so­nen stil­ler i slut­nin­gen af fil­men: » Hvad gør li­vet værd at le­ve? «

Vi er alt for mæt­te til at kom­me med det sto­re klo­ge svar,

Hvor:

Hjør­net af 22nd Stre­et og 10th Ave­nue

Fle­re sel­ska­ber fly­ver di­rek­te Kø­ben­havnNew York. Bl. a. SAS og Norwe­gi­an. Pri­ser fra 3.500 kr. t/ r.

Ho­tel­ler er dy­re – en over­nat­ning på de bil­lig­ste på Man­hat­tan ko­ster fra cir­ka 1.200 kr.

em­pi­re- di­ner. com

Trans­port:

Op­hold:

In­fo:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.