FCM bli­ver fortjent – men FCK

BT - - ALKA SUPERLIGA -

DER VIL AL­TID væ­re spæn­ding, når num­mer et og to mø­des så sent i sæ­so­nen. Men som jeg vil for­kla­re i den­ne klum­me, en­der det med et sik­kert FCM- mester­skab i år – og et kraft igt for­stær­ket FCK- hold på den an­den si­de af som­mer­fe­ri­en. Hvis vi ser på, hvor de to mand­ska­ber er li­ge nu, er det to sto­re mod­sæt­nin­ger.

FC Midtjyl­land kan be­teg­nes som et an­grebs­ivrigt, af­slut­nings­sø­gen­de, vel­fun­ge­ren­de off en­sivt mester­hold – for det bli­ver de. 58 mål har man sco­ret i 28 kam­pe, 19 bed­re end næst­mest scoren­de hold, der så­mænd er Es­b­jerg på 10.- plad­sen. Og 23 fl ere end FCK på an­den­plad­sen. Det i sig selv fortje­ner mester­ska­bet. Det er jo, hvad vi øn­sker at se: At det an­grebs­lyst­ne hold bli­ver be­løn­net frem for det de­fen­sivt so­li­de, der vin­der 1- 0 på bag­grund af sta­bi­li­tet og struk­tur. FC KØ­BEN­HAVN ER net­op det sid­ste og har luk­ket mar­kant fær­re mål ind. Der var en ind­kø­rings­fa­se i be­gyn­del­sen af sæ­so­nen, hvor man smed en del po­int, men hol­det har si­den le­ve­ret på et me­get sta­bilt ni­veau. Der er kun sco­ret 19 mål mod FCK, hvil­ket vid­ner om stor styr­ke. Omvendt har man ik­ke sco­ret fl ere mål end de fi re hold, der lig­ger umid­del­bart un­der i ta­bel­len, og det er na­tur­lig­vis for­kla­rin­gen på, at man ik­ke for al­vor kan true FCM. Den de­fen­si­ve so­li­di­tet har hjul­pet på ude­ba­ne, hvor man fak­tisk har hen­tet fl ere po­int end FCM, men det op­ve­jer langt fra midtjy­der­nes hjem­me­ba­ne­for­del i Her­ning, hvor FCM har hen­tet im­po­ne­ren­de 14 sej­re i li­ge så man­ge kam­pe.

Jeg tol­ker det ik­ke nød­ven­dig­vis som ud­tryk for, at FC Midtjyl­land over tid har ud­vik­let sit spil med yder­li­ge­re off en­si­ve facet­ter, mens FCK er i færd med at op­byg­ge og der­for i sa­gens na­tur må be­gyn­de med at sik­re sig de­fen­sivt. Hel­ler ik­ke, at der er grund­læg­gen­de for­skel­le i det, de to hold øn­sker. FC MIDTJYL­LAND ER et me­get di­rek­te spil­len­de hold, der ik­ke nød­ven­dig­vis øn­sker bold­be­sid­del­se. Må­let er der­i­mod, at man hur­tigt veks­ler bold­be­sid­del­se til af­slut­nin­ger, og op­gø­rel­ser vi­ser, at FCK skal bru­ge op mod dob­belt så man­ge an­greb på at kom­me frem til af­slut­nin­ger som FCM. Glen Rid­ders­holm har over tid for­må­et at øge kva­li­te­ten af de af­slut­nin­ger, der tid­li­ge­re hav­de ka­rak­ter af vildskud. For­de­len ved de man­ge af­slut­nin­ger er og­så, at de fremtvin­ger død­bol­de i form af hjør­ne­s­park og ind­kast – en for­del, som FCM dyg­tigt har for­må­et at ud­nyt­te, så man har sco­ret fl ere mål på stan­dard­s­i­tu­a­tio­ner, end fl ere an­dre

SU­PER­LIGA­EN I dag kl. 19.00 på MCH Are­na, Her­ning. Kam­pen vi­ses på TV3+ hold over­ho­ve­det har la­vet.

FC Kø­ben­havn har der­i­mod en struk­tur og or­ga­ni­sa­tion – samt spil­le­re, der mand for mand er bed­re end FCM. Det er de­res styr­ke. Min vur­de­ring er og­så, at Stå­le Sol­bak­ken på det punkt er bed­re end al­le an­dre i Su­per­liga­en. Men man har na­tur­lig­vis mang­let eff ek­ti­vi­tet på bag­grund af bold­be­sid­del­se, hvil­ket hand­ler om, at man ik­ke har haft de må­l­far­li­ge af­slut­te­re. Så det hand­ler nær­me­re om, at Stå­le Sol­bak­ken ik­ke har haft de spil­le­re til rå­dig­hed, som kun­ne brin­ge an­tal­let af kva­li­fi ce­re­de af­slut­nin­ger op.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.