’’

BT - - ALKA SUPERLIGA -

Jeg ser dog et po­ten­ti­a­le i FCK, der er stør­re og som næ­ste sæ­son vil vok­se yder­li­ge­re. Og der­for vil FCM næ­ste år få langt, langt svæ­re­re ved at gen­ta­ge suc­ce­sen

An­dreas Cornelius har, i den tid han var til rå­dig­hed, ik­ke ramt det nød­ven­di­ge ni­veau, og det har be­ty­det, at for me­get har væ­ret bun­det op på Ni­co­lai Jør­gen­sen, der er FCKs top­sco­rer med 10 mål, og som den ene­ste har haft x- fak­tor. Han er ba­re ik­ke ble­vet hjul­pet nok af hold­kam­me­ra­ter­ne, hvor Ste­ve De Rid­der som an­gri­ber ik­ke har le­ve­ret, hvad man kun­ne for­ven­te, og spil­ler­ne på midt­ba­nen hel­ler ik­ke har væ­ret må­l­far­li­ge nok. Det har be­ty­det, at man let­te­re kun­ne kon­trol­le­re FCK, for­di – sat på spid­sen – me­get er vun­det ved at pa­ci­fi ce­re Ni­co­lai Jør­gen­sen.

Her har FC Midtjyl­land haft en helt an­den bred må­l­far­lig­hed, der har væ­ret van­ske­lig at dæm­me op for de­fen­sivt. Det nyt­ter ik­ke at fo­ku­se­re på at neut­ra­li­se­re Mor­ten Dun­can Ras­mus­sen, for gør man det, træ­der an­dre i hans sted - som Jakob Poul­sen, Pet­ter An­der­s­son og mål på død­bol­de – så der er ik­ke den let­te løs­ning. DER­FOR EN­DER DET, som det gør. Alt an­det vil væ­re sen­sa­tio­nelt. For selv hvis FCK vin­der i Her­ning i aft en, skal FCM ta­be yder­li­ge­re to kam­pe og smi­de po­int i en, mens FCK skal ha­ve tre po­int i al­le de­res op­gør. Det er dog for us­and­syn­ligt. Jeg ser et fortjent mester­skab til FC Midtjyl­land, der i den­ne sæ­son har væ­ret klart mest spr­ud­len­de.

Hvis man ser på de to trup­per i et lidt læn­ge­re per­spek­tiv, alt­så næ-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.