Me­ster går for­bi næ­ste år

BT - - ALKA SUPERLIGA -

ste sæ­son, så tip­per magt­ba­lan­cen lidt i min op­tik. Jeg har svært ved at fo­re­stil­le mig, at FCM er i stand til at top­pe den præ­sta­tion, man har le­ve­ret i år, selv om man køb­te rig­tigt og ret­ti­digt ind i vin­ter­pau­sen. Omvendt bor der no­get i FCKs ny­sam­men­sat­te trup, som jeg har stør­re for­vent­nin­ger til i den kom­men­de sæ­son. Po­ten­ti­a­let er gan­ske en­kelt stør­re her. For jeg me­ner, at når man kom­mer for­bi num­mer 15 i FCM- trup­pen, be­gyn­der kva­li­te­ten at væ­re til at over­skue, hvil­ket ik­ke i sam­me grad er til­fæl­det hos kon­kur­ren­ter­ne.

Her er FCKs un­ge spil­le­re bed­re end de til­sva­ren­de i FCM, og fl ere af dem er lands­holds­spil­le­re i svøb. FC Midtjyl­land har ty­de­ligt kom­mu­ni­ke­ret, at man går eft er at er­stat­te spil­le­re med am­bi­tion om at gø­re trup­pen bed­re, og det er man og­så nødsa­get til i FC Kø­ben­havn. An- grebs­mæs­sigt er der ud­for­drin­ger, og her skal der hand­les i som­mer­pau­sen, selv om det langt fra var, hvad man øn­ske­de med tan­ke på, at An­dreas Cornelius var en dyr her­re at hen­te hjem. Lyk­kes man med de for­stærk­nin­ger, for­ud­ser jeg, at FCM får svært ved at føl­ge med. DET BLI­VER DOG ik­ke i stil med AaB, der dyk­ke­de en del eft er sit se­ne­ste mester­skab. Grun­den til, at jeg ik­ke ser så dystert på det, er, at Kasper Kusk i mi­ne øj­ne var alt­over­skyg­gen­de på det hold, der ge­ne­relt gik op i en hø­je­re en­hed. Da man solg­te ham – og til dels og­så Ni­ck­las He­le­ni­us – sag­de man far­vel til pro­fi ler, der hav­de enorm an­del i mester­ska­bet. Så­dan ser jeg ik­ke på de pro­fi ler ( Pio­ne Si­sto, Syl­ve­ster Ig­bo­un og Erik Svi­at­chen­ko), som – for­ven­te­ligt – for­la­der FCM til som­mer.

Så det er et vel­fortjent me­ster- skab, FC Midtjyl­land kan fejre om kort tid. Det er og­så et mester­skab, der kom­mer til at løft e klub­ben og gø­re op med tid­li­ge­re ti­ders mål­sæt­nin­ger om at ud­vik­le og sæl­ge spil­le­re, så man nu hel­hjer­tet tør sat­se på at vin­de tit­ler. Jeg ser dog et po­ten­ti­a­le i FCK, der er stør­re og som næ­ste sæ­son vil vok­se yder­li­ge­re. Og der­for vil FCM næ­ste år få langt, langt svæ­re­re ved at gen­ta­ge suc­ce­sen.

FCKs Dan­ny Amankwaa bli­ver ta­ck­let af FCMs An­dré Rø­mer. Fo­to: Claus Bech Se­ne­st de to hold mød­tes, blev det til en sik­ker 3- 0- sejr til FCK hjem­me i Par­ken. Her jub­ler An­dreas Cornelius og Ni­co­lai Jør­gen­sen ef­ter sidst­nævn­tes scor­ing til 3- 0. Fo­to: Claus Bech Uan­set hvad re­sul­ta­tet af af­te­nens topkamp mel­lem FCM og FCK bli­ver, en­der gul­det i Her­ning, spår BTs fod­bold- eks­pert, Pe­ter Sø­ren­sen. Her er FCKs Ni­co­lai Jør­gen­sen i nær­kamp med Midtjyl­lands Syl­ve­ster Ig­bo­un. FCK- top­sco­re­ren er dog ska­det til da­gens op­gør. Fo­to: Claus Bech

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.