Å fryse­punk­tet

BT - - ALKA SUPERLIGA - Mi­chel Wik­kel­sø David­sen

SSØØNNDDAAGG 1 17.7 M. MA­JA 2J0 210515

DEN STO­RE HEDETUR

FC Kø­ben­havn- di­rek­tør Anders Hørs­holt er ik­ke ban­ge for at mel­de hårdt ud.

Mester­ska­bet er væk for FC Kø­ben­havn. Det er­ken­der han i klub­bens års­rap­port, før sæ­so­nen over­ho­ve­det er over­stå­et. I sid­ste sæ­son tog AaB gul­det, og nu lig­ner det, at FC Midtjyl­land ta­ger mester­ska­bet året eft er.

FC Kø­ben­havns po­si­tion er tru­et, og man må er­ken­de, at FC Midtjyl­land er blandt dem, der kan øde­læg­ge am­bi­tio­nen om at vin­de mester­ska­bet hver sæ­son. Selv om FC Kø­ben­havn reg­ner med et un­der­skud på mel­lem 15 og 25 mil­li­o­ner kro­ner, opju­ste­rer man Stå­le Sol­bak­kens spil­ler­bud­get til om­kring 40- 50 mil­li­o­ner kro­ner. Et vold­somt sig­nal sen­des til kon­kur­ren­ter­ne – her­i­blandt FC Midtjyl­land, der selv ta­ger op­rust­nin­gen som en kom­pli­ment.

Frem­over kom­mer FCKs di­rek­tør ik­ke kø­ren­de på en trak­tor, når klub­ben gæ­ster FC Midtjyl­land. Den tid er over­stå­et. For­skel­len er ud­lig­net. Nu er FC Kø­ben­havn og FC Midtjyl­land kon­kur­ren­ter.

***

Sce­ne 6: Ben­hams guld­gra­ve­re

Claus Ste­in­le­in har en travl som­mer for­an sig i 2014. Sport­s­che­fen skal sæl­ge fi re af de stør­ste pro­fi ler, hvis FC Midtjyl­land sta­dig skal væ­re en Su­per­liga- klub i eft er­å­ret. Kas­sen er tom. Shri­ni­vas Dem­pos mil­li­o­ner er brugt, og midtjy­der­ne har sta­dig ik­ke få­et luk­ket al­le ude­stå­en­der med in­de­ren.

Syl­ve­ster Ig­bo­un, Rilwan Has­san og Erik Svi­at­chen­ko er til salg. De skal væk. Og Claus Ste­in­le­in er ved at ind­fri før­ste mål­sæt­ning med et kæm­pe­salg af Svi­at­chen­ko til FC Kø­ben­havn. Øn­sket om ik­ke at sæl­ge til an­dre dan­ske klub­ber må til­si­de­sæt­tes for at red­de klub­ben, og da Stå­le Sol­bak­ken rin­ger med et til­bud, der vil gø­re Svi­at­chen­ko 15 mil­li­o­ner kro­ner dyr, er Ste­in­le­in ik­ke sen til at tak­ke ja.

Men han spil­ler på fl ere he­ste. Klub­bens tid­li­ge­re spil­ler Ras­mus An­ker­sen over­ta­ler den en­gel­ske bet­ting- mil­li­ar­dær Mat­t­hew Ben­ham, der og­så ejer Cham­pions­hip- klub­ben Brent­ford, til ik­ke at kø­be en bel­gisk klub, men der­i­mod FC Midtjyl­land. På Restau­rant Here­ford Be­ef­stouw i Her­ning- for­sta­den Lund fi nder et mø­de sted mel­lem Ben­ham og An­ker­sen på den ene si­de af bøff en og Claus Ste­in­le­in, FCM- for­mand Jo­hn­ny Ru­ne og kom­mu­ni­ka­tions- og mar­ke­ting­di­rek­tør Hans Krabbe på den an­den.

Her i ju­ni er den aft ale dog ik­ke un­der­skre­vet end­nu, og der­for er Ste­in­le­in tvun­get til at hol­de hand­len med FCK i gang. Uden Svi­at­chen­ko og agen­ten Al­lan Bak Jen­sens vi­den­de. Men da Ben­ham kort in­de i juli en­de­lig over­fø­rer mil­li­o­ner­ne og kan er­klæ­re sig som ny FCM- ejer, drop­pes Svi­at­chen­ko- hand­len. Til ir­ri­ta­tion for FC Kø­ben­havn- lej­ren.

Det er en game chan­ger for FC Midtjyl­land. Svi­at­chen­ko, Ig­bo­un, Has­san bli­ver. I ste­det be­gyn­der Ste­in­le­in sam­men med Ben­hams Smar­tod­ds- me­d­ar­bej­de­re at kig­ge på for­stærk­nin­ger. Den tid­li­ge­re AaB- for­sva­rer Las­se Nielsen vra­ges som for­stærk­ning af FCMe­jer­ne, da han iføl­ge Smar­tod­ds- com­pu­ter­nes ud­reg­nin­ger ik­ke spil­ler på et højt nok ni­veau. Ste­in­le­in hen­ter i ste­det Jim Lar­sen i Club Brug­ge. Tim Sparv kom­mer til fra den ty­ske 2. Bun­des­liga, Ar­se­nal- ta­len­tet Kri­stoff er Ols­son og Cos­ta Ri­cas VM- spil­ler Marcos Ureña le­jes.

Claus Ste­in­le­in har ik­ke læn­ge­re li­ge så svært ved at over­be­vi­se spil­le­re om at kom­me til klub­ben. Hvor man tid­li­ge­re skul­le læg­ge en del i bå­de løn og ’ sign on- bonus’ for at kun­ne kon­kur­re­re med FC Kø­ben­havn om spil­ler­ne, kan man nu i 2015 med selv­til­lid kig­ge eft er de sam­me spil­le­re som kø­ben­hav­ner­ne.

Så­dan ser vir­ke­lig­he­den ud nu i FC Midtjyl­land. Der er sta­dig spil­le­re, der øn­sker de ek­stra fordele med Kø­ben­havn som hjem­by, men på det sport­s­li­ge og øko­no­mi­ske kæm­per FC Midtjyl­land og FC Kø­ben­havn plud­se­lig på fuld­stæn­dig li­ge fod.

Der­for vi­ser FC Midtjyl­land mus­k­ler­ne i ja­nu­ar, da Martin Pu­sic – eft er stort ar­bej­de i kulis­ser­ne af an­gri­be­ren selv – skri­ver un­der med de midtjy­ske guld­gra­ve­re.

FORT­SÆT­TES PÅ DE NÆ­STE SI­DER

De kan godt gi­ve hånd og så­gar og­så som her gi­ve hin­an­den et kram. Men Glen Rid­ders­holm ( tv.) og Stå­le Sol­bak­ken er ik­ke just per­le­ven­ner, selv om den ind­byr­des fag­li­ge respekt er stor. De to træ­ne­res køli­ge for­hold er symp­to­ma­tisk for, hvor­dan for­hol­det FC Midtjyl­land og FC Kø­ben­havn er ble­vet, ef­ter at midtjy­der­ne er be­gyndt at true kø­ben­hav­ner­nes magt­po­si­tion i top­pen af dansk fod­bold. Fo­to: Lars Møller

mi­cd@ spor­ten. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.