An­ker­sen dob­beltjob­ber i Brent­ford

FCMs be­sty rel­ses­for­mand, Ras­mus An­ker­sen, skal frem­over og­så væ­re sport­s­di­rek­tør i en­gel­ske Brent­ford

BT - - ALKA SUPERLIGA - NYT AR­BEJ­DE Jep­pe Hel­kov jhe@ spor­ten. dk fl b@ spor­ten. dk

Flem­m­ing Brandt Be­sty rel­ses­for­mand i FC Midtjyl­land Ras­mus An­ker­sen skal frem­over væ­re sport­s­di­rek­tør i den en­gel­ske Cham­pions­hip- klub Brent­ford.

Nyhe­den kom da­gen før den vig­tig­ste kamp i FC Midtjyl­lands hi­sto­rie – aft enens hjem­me­kamp mod FC Kø­ben­havn, der kan så godt som sik­re midtjy­der­ne de­res før­ste DM- guld.

Ras­mus An­ker­sen blev en del af FC Midtjyl­land, da den en­gel­ske rig­mand Mat­t­hew Ben­ham sid­ste som­mer køb­te sig ind i klub­ben. Og det er selv­sam­me Ben­ham, der nu hi­ver An­ker­sen med til Brent­ford, som den en­gel­ske mil­li­ar­dær. An­ker­sen skal de­le po­sten med Phil Gi­les, der har en bag­grund som ana­ly­ti­ker i Ben­hams fi rma Smar­tod­ds.

Ik­ke en svæk­kel­se

Mat­t­hew Ben­ham af­vi­ser, at det skul­le svæk­ke FCM, at An­ker­sen nu og­så skal ar­bej­de i Eng­land.

» Jeg har ar­bej­det sam­men med Ras­mus i FC Midtjyl­land, og man­ge af de me­to­der, der bli­ver brugt dér, vi­ser al­le­re­de man­ge loven­de tegn. Dem skal vi og­så bru­ge her. Vi har al­tid talt om at skul­le de­le vi­den mel­lem Brent­ford og FC Midtjyl­land. Klub­ber­ne vil fort­sæt­te med at bli­ve dre­vet se­pa­rat, men der er in­gen tvivl om, at vi ger­ne vil op­ti­me­re, at vi de­ler tin­ge­ne, « si­ger Ben­ham til Brent­fords hjem­mesi­de.

At Ras­mus An­ker­sen for­tæt­ter i sin rol­le som be­sty­rel­ses­for­mand i Midtjyl­land – sam­ti­dig med at han skal stå i spid­sen for den sport­s­li­ge sek­tor i en stor­sat­sen­de en­gel­ske Cham­pions­hip- klub, me­ner BTs fod­bol­dre­dak­tør, Mor­ten Cro­ne Se­jers­bøl, hel­ler ik­ke ud­gør et pro­blem. Tvær­ti­mod kan det kom­me den dan­ske top­klub til go­de.

» Jeg kø­ber ik­ke he­le kri­tik­ken om­kring ti­m­in­gen af det her. Det ser jeg ik­ke som det sto­re pro­blem. Jeg er helt sik­ker på, at Ras­mus’ en­ga­ge­ment i Midtjyl­land ik­ke ta­ger ska­de. En be­sty­rel­ses­for­mand er jo sjæl­dent den ope­ra­tio­nel­le per­son i en virk­som­hed, « si­ger Cro­ne og fort­sæt­ter:

» Jeg ved, at Ras­mus i for­vej­en har haft rig­tig man­ge ting kø­ren­de ved si­den af. Han har rejst ver­den rundt som co­ach og fored­rags­hol­der. Jeg tror ik­ke, det her gi­ver no­gen stør­re ar­bejds­byr­de. Tvær­ti­mod tror jeg, det nye job kan væ­re en for­del for FC Midtjyl­land, i og med at han nu kan de­di­ke-

Ras­mus An­ker­sen skal i frem­ti­den bru­ge kræf­ter­ne bå­de som be­sty­rel­ses­for­mand i FCM og som sport­s­di­rek­tør i en­gel­ske Brent­ford, der net­op mis­se­de op­ryk­nin­gen til Pre­mi­er Le­ague den­ne sæ­son.

Fo­to: Sop­hia Juli­a­ne Ly­dolph

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.