’’

BT - - ALKA SUPERLIGA - Mor­ten Cro­ne Se­jers­bøl, BTs fod­bol­dre­dak­tør

Det kan gi­ve sy­ner­gi­er, at man har en le­der for to for­skel­li­ge fod­bold­klub­ber, som la­ver et ar­bej­de, der kan bru­ges beg­ge ste­der

re sig end­nu me­re til fod­bol­den. Han får et end­nu stør­re fod­bold­net­værk og får in­d­ar­bej­det nog­le end­nu stær­ke­re fod­bold­me­ka­nis­mer. «

Kan fryg­te kan­ni­ba­lis­me

Fod­bol­dre­dak­tø­ren for­ven­ter en ge­vinst for beg­ge klub­ber frem­over gen­nem et tæt­te­re sam­ar­bej­de

» Det kan gi­ve sy­ner­gi­er, at man har en le­der for to for­skel­li­ge fod­bold­klub­ber, som la­ver et ar­bej­de, der kan bru­ges beg­ge ste­der. Når Brent­ford ek­sem­pel­vis scou­ter en spil­ler, kan de se, om han pas- ser bedst i Brent­ford el­ler FC Midtjyl­land. «

» Pro­ble­mer­ne kan kom­me, hvis Brent­ford kom­mer til at kan­ni­ba­li­se­re på Midtjyl­land. Alt­så hvis det bli­ver så­dan, at de hen­ter Si­sto og Svi­at­chen­ko og ik­ke sen­der en er­stat­ning den an­den vej. Det kan bli­ve et kæm­pe pro­blem. Men der tror jeg ik­ke, An­ker­sen vil ac­cep­te­re. Han er selv fra Her­ning- om­rå­det og har selv spil­let i klub­ben. Hans kær­lig­hed til FC Midtjyl­land til­la­der ham ik­ke at su­ge alt fod­bold ud af den klub, « si­ger Mor­ten Cro­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.