Et hat­tri­ck med Manér

Med tre mål på tre mi­nut­ter skrev Sa­dio Mané fra Sout­hamp­ton sig ind i hi­sto­ri­ebø­ger­ne

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - RE­KORD Las­se Vø­ge lavg@ spor­ten. dk Fo­to: Reu­ters

SØN­DAG 17. MAJ 2015

To mi­nut­ter og 56 se­kun­der.

Me­re skul­le Sout­hamp­tons se­ne­ga­le­si­ske an­gri­ber, Sa­dio Mané, ik­ke bru­ge for at skri­ve sig ind i Pre­mi­er Le­agu­es hi­sto­ri­ebø­ger. Fra det 13. til det 16. mi­nut score­de an­gri­be­ren tre gan­ge og over­tog der­med re­kor­den for det hur­tig­ste hat­tri­ck no­gen­sin­de i den bed­ste en­gel­ske ræk­ke.

Re­kor­den hav­de i over 20 år til­hørt Li­ver­pool- leg­en­den Rob­bie Fow­ler, der i au­gust 1994 score­de tre mål mod Ar­se­nal på fi­re mi­nut­ter og 23 se­kun­der.

Fow­ler tog Manés re­kor­d­over­ta­gel­se med et smil.

» Jeg får man­ge be­ske­der her. Hvad er der sket? « skrev han på Twit­ter ef­ter­fulgt af en blin­ken­de smiley.

Manés magi­ske tre mi­nut­ter bi­drog kraf­tigt til Sout­hamp­tons 6- 1- nedslagt­ning af Aston Vil­la hjem­me på St. Mary’s Sta­di­um.

Og sej­ren var det vig­tig­ste oven på en sti­me med kam­pe uden sejr, lød det ef­ter kam­pen fra se­ne­gal­se­ren.

» Det er fan­ta­stisk ( at over­ta­ge re­kor­den for det hur­tig­ste hat­tri­ck, red.). Men det var vig­ti­ge­re for mig, at vi fik en sejr, og det gjor­de vi, så jeg er glad på hol­dets og fan­se­nes veg­ne, « sag­de han til en­gel­ske BT Sport.

Oko­res ma­re­ridtskamp

Ef­ter se­ne­ga­le­se­rens måls­how ind­t­og an­grebs­kol­le­ga Sha­ne Long sce­nen og score­de til 4- 0 og 5- 0, in­den Chri­sti­an Ben­te­ke re­du­ce­re­de til 1- 5 i før­ste halv­legs til­lægs­tid. I an­den halv­leg blev der blot sco­ret én gang af hjem­me­hol­dets ita­li­en­ske an­gri­ber, Gra­zi­a­no Pel­le, der ful­dend­te ten­ni­scif­re­ne.

Dan­ske Jo­res Oko­re star­te­de in­de for Aston Vil­la, og han hav­de sam­men med for­svarskol­le­ga­er­ne en ma­re­ridtskamp. Spørgs­må­let er, om præ­sta­tio­nen kan ko­ste Oko­re start­plad­sen i sæ­so­nens to re­ste­ren­de kam­pe, hvoraf den sid­ste er FA Cup­fi­na­len på Wem­bley mod Ar­se­nal.

Selv om Manés hat­tri­ck var for­ry­gen­de hur­tigt, er det ik­ke det hur­tig­ste no­gen­sin­de i en­gelsk fod­bold. I 2004 skul­le Bour­ne­mout­hs an­gri­ber Ja­mes Hayter blot bru­ge to mi­nut­ter og 20 se­kun­der på at sco­re tre mål hjem­me mod Wre­xham i den tred­je­bed­ste en­gel­ske ræk­ke.

HUR­TIG­STE HAT­TRI­CK

NO­GEN­SIN­DE ( UOF­FI­CI­ELT):

Magnus Ar­vids­son, Has­sel­holm, 22. ok­to­ber 1995, 89 se­kun­der.

Sa­dio Mané, Sout­hamp­ton, 16. maj 2015, to mi­nut­ter og 56 se­kun­der.

Aron Jo­hanns­son, AGF, 27. au­gust 2012, tre mi­nut­ter og 50 se­kun­der.

Bafétim­bi Go­mis, Ly­on, 7. de­cem­ber 2011, syv mi­nut­ter.

Laszlo Kiss, Un­garn, 15. ju­ni 1982, syv

I PRE­MI­ER LE­AGUE:

I SU­PER­LIGA­EN:

I CHAM­PIONS LE­AGUE:

I EN VM- KAMP:

mi­nut­ter.

Sout­hamp­tons Sa­dio Mané fejrer et af si­ne tre mål mod Aston Vil­la.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.