STA­DIG I PINK

Con­ta­dor for­sva­re­de tap­pert fø­rer­trøj­en på Giro­ens før­ste bjer­ge

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - GIRO D’ITA­LIA Las­se Vø­ge lavg@ spor­ten. dk flb@ spor­ten. dk Fo­to: EPA

Flem­m­ing Brandt Kon­kur­ren­ter­ne prø­ve­de at knæk­ke den sår­e­de Tin­koff- Saxo- kap­ta­jn, Al­ber­to Con­ta­dor, på den sid­ste stig­ning af gårs­da­gens Giro d’Ita­lia- eta­pe, der bød på eta­pe­lø­bets før­ste bjer­g­ud­for­drin­ger.

Men spa­ni­e­ren for­sva­re­de sig tap­pert mod ri­va­ler­nes an­greb, og han holdt der­med fast i den ly­se­rø­de fø­rer­trø­je.

Eta­pe­sej­ren gik til den span­ske Mo­vistar- ryt­ter Be­nat Intxausti, der læn­ge lu­re­pas­se­de i et ud­brud, in­den han kort før mål­stre­gen skød af­sted som et pi­stolskud og snød sin schweizi­ske føl­ge­s­vend, Se­ba­stién Rei­chen- bach fra IAM Cycling.

Intxausti vandt for­an Asta­nas Mi­kel Lan­da Me­a­na og Rei­chen­bach.

» Jeg var vir­ke­lig kold­blo­dig med min tak­tik i dag. Jeg vid­ste, at grup­pen op­pe for­an vil­le væ­re ut­ro­lig stærk, især Kru­iswi­jk, men vi blev ved med at træk­ke, og nær ved mål­stre­gen nå­e­de vi op til ham, og så ryk­ke­de jeg, « sag­de gårs­da­gens vin­der.

» Jeg var klar over, at der vil­le kom­me an­greb bag­fra, og at Asta­na sat­te et højt tem­po. Jeg fik he­le ti­den at vi­de, hvor stor af­stan­den var, og da den var ne­de på et mi­nut, vid­ste jeg, at jeg måt­te af­sted. Ef­ter det her vil jeg for­sø­ge at få fle­re eta­pe­sej­re, det har he­le ti­den væ­ret pla­nen, « fastslog Intxausti, som må­ske og­så vil for­sø­ge at ero­bre bjerg­trøj­en.

Sam­le­de fa­vo­rit­ter

På den af­slut­ten­de og sær­de­les stej­le stig­ning op til må­l­by­en Cam­pi­tel­lo Ma­te­se for­søg­te Al­ber­to Con­ta­dors vær­ste kon­kur­rent, ita­li­en­ske Fa­bio Aru fra Asta­na, at sæt­te et an­greb ind. Men i van­lig hug­gen­de stil neut­ra­li­se­re­de Tin­koff- Saxo- stjer­nen an­gre­bet, og fa­vo­rit­fel­tet kom sam­let i mål.

Con­ta­dor, der på sjet­te eta­pe styr­te­de og be­ska­di­ge­de sin skul­der, nå­e­de end­da un­der­vejs at sik­re sig nog­le bonus­se­kun­der, og han er nu fi­re se­kun­der for­an Fa­bio Aru i den sam­le­de stil­ling. Der er yder­li­ge­re 18 se­kun­der ned til Ri­chie Po­r­te ( Sky).

» Jeg er vir­ke­lig glad for den må­de, at da­gen for­løb i dag, li­ge­som jeg var i går. Det har væ­ret et par se­je da­ge, og da­gens eta­pe var ut­ro­ligt hård, ind­til ud­brud­det røg af­sted. Til sidst gjor­de Asta­na det svært for os, og det gjor­de Aru og Ri­chie og­så. Det var ty­de­ligt, at Aru vil­le an­gri­be, li­ge­som Ri­chie er han kom­met for at vin­de lø­bet. De har for­søgt at an­gri­be mig, men på trods af styr­tet har jeg væ­ret i stand til for­sva­re mig. Det var godt at kla­re da­gen, og nu skal jeg tæn­ke på at få hvilet, « for­kla­re­de Con­ta­dor ef­ter­føl­gen­de til pres­sen.

Al­ber­to Con­ta­dor ( th.) med Fa­bio Aru li­ge bag sig – som det og­så gør sig gæl­den­de i den sam­le­de stil­ling i Giro d’Ita­lia.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.