’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Ni­ko­laj Mar­kus­sen

Ne­der­la­get er bit­tert. Vi le­ver ik­ke op til van­ligt ni­veau. Det skuf­fer mig. Det se­ne­ste styk­ke tid har vi spil­let godt

» Jeg har ik­ke træ­net den se­ne­ste uge på grund af en hof­teska­de, og desvær­re er den så slem, at jeg ik­ke kom­mer med i bron­ze­kam­pen ( i dag, red.). Men jeg er sik­ker på, at det nok skal gå godt for hol­det al­li­ge­vel. Vi ple­jer at væ­re go­de til at rej­se os hur­tigt ef­ter et ne­der­lag. «

Tog te­ten fra start

Det ty­ske hold, der vandt Cham­pions Le­ague så sent som i 2013, tog fra kam­pens be­gyn­del­sen te­ten og før­te ef­ter de før­ste 30 mi­nut­ter 1411.

I den­ne pe­ri­o­de af kam­pen hav­de Skjern- skyt­ter­ne det svært over for Ham­burgs ve­te­ran­må­l­mand, Jo­han­nes Bit­ter, der di­ske­de op med red­nin­ger i ver­dens­klas­se.

Til sam­men­lig­ning hav­de Skjerns må­l­mænd svæ­re ar­bejds­be­tin­gel­ser. Hver­ken Sø­ren Pe­der­sen el­ler af­lø­se­ren, Kri­stof­fer Laur­sen, fik fat i sær­ligt me­get, for­di hjæl­pen fra for­sva­ret ude­blev.

Umid­del­bart ef­ter pau­sen re­du­ce­re­de Mor­ten Bal­ling på straf­fe­kast til 12- 14.

Det ryste­de dog ik­ke ty­sker­ne, selv­om de straks ef­ter fik den tid­li­ge­re Ki­el- stjer­ne Jo­han Pet­ter­s­son al­vor­ligt an­kel­ska­det og ik­ke hav­de ba­ck­up på høj­re­fløj­en af den le­ver­ska­de­de dan­ske pro­fil Hans Lind­berg.

HSV Ham­burg brag­te sig for­an 18- 13 og fast­holdt den kom­fortab­le fø­ring re­sten af kam­pen.

Ty­sker­nes dan­ske pro­fil Hen­rik Toft der blev no­te­ret for fi­re mål, var i højt hu­mør ef­ter kam­pen.

» Jeg sy­nes, at vi hav­de for­holds­vis godt styr på tin­ge­ne det me­ste af ti­den. Skjern kæm­pe­de godt, men vi vin­der, for­di vi le­ve­rer et bund­so­lidt ar­bej­de, « sag­de han til TV3 Sport.

Hos Skjern var Las­se Mik­kel­sen bed­ste målsco­rer med fem fuld­træf­fe­re, mens Ken­tin Ma­he var den mest ef­fek­ti­ve skyt­te hos HSV Ham­burg med seks mål.

Skjerns ne­der­lag kom­mer ef­ter en pe­ri­o­de, hvor hol­det el­lers har le­ve­ret sto­re re­sul­ta­ter.

Stærkt spil­len­de

Tid­li­ge­re på for­å­ret vandt man den dan­ske po­kal­fi­na­le, og ef­ter sej­ren på seks mål over Bjer­ring­bro- Sil­ke­borg i det før­ste af to se­mi­fi­na­le­op­gør er ve­stjy­der­ne tæt på kva­li­fi­ka­tion til DM- fi­na­len mod for­ment­lig KIF Kol­ding Kø­ben­havn.

HSV Ham­burg har til­sy­ne­la­den­de kram­met på dan­ske hold. Dem har de nu mødt 12 gan­ge, og kun en en­kelt kamp er ble­vet tabt.

Skjern mø­der i bron­ze­kam­pen i dag RK Gorenje Va­lenje, der tab­te den an­den se­mi­fi­na­le 24- 27 til ty­ske Fü­ch­se Ber­lin.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.