Jo­han­ne kan sta­dig nå det

Hvis val­get ud­skri­ves in­den 5. ju­ni, kan Jo­han­ne Sch­midt- Nielsen bli­ve i Fol­ke­tin­get

BT - - NYHEDER - Jonas Ve­ster jves@ bt. dk

PO­LI­TIK

Med un­der tre uger til En­heds­li­stens års­mø­de er da­ge­ne ved at væ­re tal­te, hvis stem­me­slu­ge­ren Jo­han­ne Sch­midt- Nielsen skal nå end­nu en pe­ri­o­de i Fol­ke­tin­get.

Ti­m­ing er alt­af­gø­ren­de i po­li­tik - den kli­ché kan Jo­han­ne Sch­midt- Nielsen skri­ve un­der på.

For med En­heds­li­stens års­mø­de 5.- 7. ju­ni er ti­meg­las­set så småt ved at rin­de ud for den po­pu­læ­re po­li­ti­ker, der med me­re end 47.000 per­son­li­ge stem­mer var rød bloks su­verænt stør­ste stem­me­slu­ger ved se­ne­ste fol­ke­tings­valg i 2011.

Års­mø­det er En­heds­li­stens hø­je­ste or­gan, hvor par­tiets med­lem­mer stem­mer om kan­di­dat­lis­ten til et kom­men­de fol­ke­tings­valg. En­heds­li­stens ro­ta­tions­reg­ler be­ty­der, at par­tiets fol­ke­tings­med­lem­mer ik­ke kan op­stil­le til den ur­af­stem­ning, der af­gør kan­di­dat­lis­ten, eft er de­res sy­ven­de år i Fol­ke­tin­get.

Jo­han­ne Sch­midt- Nielsen blev valgt ind i Fol­ke­tin­get ved val­get i novem­ber 2007, og der­med kan hun ik­ke genop­stil­le til års­mø­det om knap tre uger.

Jo­han­ne Sch­midt- Nielsen kan dog godt nå end­nu en pe­ri­o­de på Chri­sti­ans­borg. Det sker, hvis stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning- Sch­midt ( S) ud­skri- ver fol­ke­tings­val­get før En­heds­li­stens års­mø­de 5. ju­ni.

Kan sus­pen­de­re års­mø­de

» I til­fæl­de af at val­get ud­skri­ves in­den års­mø­det, så sus­pen­de­rer vi års­mø­det til eft er val­get. Ind­til da gæl­der den ek­si­ste­ren­de kan­di­dat­lis­te. Der­for kan Jo­han­ne godt bli­ve valgt til en ny pe­ri­o­de i Fol­ke­tin­get, « for­kla­rer Mikkel Lauritzen, pres­se­rå­d­gi­ver i En­heds­li­sten.

Nor­malt hol­der En­heds­li­sten sit års­mø­de på sto­re be­de­dag. Sid­ste år var det 16.- 18. maj, men da sto­re be­de­dag i år faldt på 1. maj - en mær­ke­dag for ven­stre­fl øj­en - ryk­ke­de par­ti­et års­mø­det i ka­len­de­ren, så det i år fal­der sam­men med grund­lovs­dag.

Det har gi­vet Jo­han­ne Sch­midt- Ni­el­sens kan­di­da­tur me­re lø­be­tid end nor­malt, men med års­mø­det, der nær­mer sig i ho­ri­son­ten, be­gyn­der det at sner­pe til, hvis valg­pla­ka­ter­ne med Jo­han­ne Sch­midt- Nielsen igen skal hæn­ge i lyg­tepæ­le­ne.

Mikkel Lauritzen vil dog ik­ke kom­men­te­re, hvad En­heds­li­sten har af pla­ner, hvis stats­mi­ni­ste­ren ven­ter med at ud­skri­ve val­get til eft er par­tiets års­mø­de.

» Vo­res ud­gangs­punkt er, at Jo­han­ne er med i en kom­men­de valg­kamp. Og så­dan for­hol­der vi os ind­til års­mø­det. Hvor­dan si­tu­a­tio­nen ser ud eft er års­mø­det, det må vi ta­ge til den tid. Spe­ku­la­tio­ner­ne om ’ hvad nu hvis’ vil vi ik­ke gå ind i, « si­ger Mikkel Lauritzen.

’ Le­ve­brød­spo­li­ti­ke­re’

Bag­grun­den for ord­nin­gen er, at par­ti­et vil und­gå ’ le­ve­brød­spo­li­ti­ke­re’ - at de fol­ke­valg­te har godt af at kom­me ud i sam­fun­det og mær­ke de love, de selv har væ­ret med til at ved­ta­ge på Chri­sti­ans­borg.

Jo­han­ne Sch­midt- Nielsen kom i Fol­ke­tin­get for En­heds­li­sten ved val­get i novem­ber 2007, og der­med faldt hun for par­tiets ro­ta­tions­ord­ning ef­ter par­tiets års­mø­de i fj or.

Jo­han­ne Sch­midt- Nielsen kan dog nå end­nu en pe­ri­o­de i Fol­ke­tin­get. Det sker, hvis stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning- Sch­midt ( S) ud­skri­ver fol­ke­tings­valg in­den En­heds­li­stens års­mø­de den 5. ju­ni. Så ud­sky­des En­heds­li­stens års­mø­de til eft er val­get, og der­med gæl­der kan­di­dat­lis­ten fra 2014, hvor Jo­han­ne Sch­midt- Nielsen blev valgt ind som nr. to eft er Per­nil­le Skip­per.

Per­nil­le Skip­per bli­ver sand­syn­lig­vis En­heds­li­stens ’ før­ste­da­me’, hvis Jo­han­ne Sch­midt- Nielsen fal­der for par­tiets ro­ta­tions­reg­ler. Fo­to: Sop­hia Juli­a­ne Ly­dolph

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.