Naivt, Ze­nia Stam­pe

BT - - DEBAT - ASYL­PO­LI­TIK Sla­gel­se SUND­HEDS­PO­LI­TIK For­mand, Pa­tient­for­e­nin­gen

Kjeld Kra­ge­skov

Den for mig al­de­les nai­ve og snæ­ver­sy­ne­de Ze­nia Stam­pe fra De Ra­di­ka­le er igen i pres­sen for at skaff e sig man­dat til næ­ste fol­ke­tings­valg. Nej, det er ik­ke ’ for søl­le’ at vil­le ha­ve de fl este af fl ygt­nin­ge­ne over Mid­del­ha­vet mod Eu­ro­pa til­ba­ge til lej­re i Nord­afri­ka.

FN må se po­si­tivt på ord­ne­de til­ba­ge­sen­del­ser, samt gi­ve man­dat til op­ret­tel­se af be­skyt­te­de fl ygt­nin­ge­lej­re, hvor­fra man­ge af de fl yg­te­de se­ne­re må vi­si­te­res re­tur til de­res op­rin­del­ses­land.

Lan­de, som ik­ke vil mod­ta­ge tid­li­ge­re fl yg­te­de stats­bor­ge­re, bør ha­ve fra­ta­get de­res FN- med­lem­skab samt ud­vik­lings­bi­stand.

Man­ge af de fl yg­te­de un­ge in­de­hol­der et væ­sent­ligt ud­vik­lings­po­ten­ti­a­le for de­res op­rin­del­ses­lan­de. Det bør ud­nyt­tes der.

Man­ge fl ygt­nin­ge er un­ge, som sø­ger en frem­tid i Eu­ro­pa. De ud­gør ik­ke de fat­tig­ste fra de­res op­rin­del­ses­lan­de, idet de fat­tig­ste og mest nød­li­den­de fra Afri­ka al­drig vil­le ha­ve mu­lig­hed for at be­ta­le det, som det ko­ster at fl yg­te mod Eu­ro­pa.

Erik Bach

Ven­stre mel­der ud, at man er på pa­tien­ter­nes si­de. Der kan læ­ses de sæd­van­li­ge fl os­k­ler, f. eks. ’ Et godt og trygt sund­heds­væ­sen er en af de vig­tig­ste grund­pil­ler i vo­res vel­færds­sam­fund.’

Ja­men, det kan al­le vel skri­ve un­der på. Det in­ter­es­san­te er, hvor­dan det skal op­nås.

Her er der be­hov for et klart ud­spil fra Ven­stre.

Hvor­for dog ik­ke si­ge det li­ge ud: Så lang tid off ent­li­ge virk­som­he­der fa­vo­ri­se­res med, at der skal væ­re to må­ne­ders ven­te­tid i off ent­li­ge virk­som­he­der, in­den der må væl­ges pri­vat virk­som­hed, så bli­ver det al­drig bed­re for pa­tien­ter­ne.

De­bat­ten ra­ser om, hvor­vidt bå­d­flygt­nin­ge skal sen­des til­ba­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.