Nej, vi har sta­dig et an­svar

BT - - DEBAT - ZE­NIA STAM­PE

Uden­rigs­ord­fø­rer, De Ra­di­ka­le

for Eu­ro­pa, men det er først og frem­mest fryg­te­ligt for de fl ygt­nin­ge, der er fl yg­tet fra IS- sol­da­ter­ne, at de føl­ger dem he­le vej­en til Eu­ro­pa. Det er og­så fryg­te­ligt, hvis det kom­mer til at be­ty­de, at nog­le lan­de stram­mer de­res asyl­po­li­tik yder­li­ge­re. Vi kan ik­ke sen­de bå­d­fl ygt­nin­ge­ne til­ba­ge, for det kræ­ver, at vi har en sam­ar­bejds­aft ale med et land om, at det ta­ger imod fl ygt­nin­ge­ne og even­tu­elt dri­ver lej­re i nær­om­rå­der­ne. Det er der jo ik­ke

DET ER FRYG­TE­LIGT

no­gen lan­de, der har yt­ret øn­ske om. Jeg er og­så og­så prin­ci­pi­elt mod­stan­der af den mo­del. Sy­nes man vir­ke­lig, at an­dre har en stør­re for­plig­tel­se til at hjæl­pe fl ygt­nin­ge­ne end os? Og kan man be­de lan­de, som lig­ger læn­ge­re væk og er langt fat­ti­ge­re end os, om at på­ta­ge sig et pro­blem, for­di vi ik­ke har over­skud til det? Det har jeg svært ved at se.

lan­de, som Dansk Fol­ke­par­ti næv­ner, er Ke­nya, som på in­gen må­de er et nær­om­rå­de i for­hold til Mel­le­mø­sten. Tvær­ti­mod lig­ger Ke­nya læn­ge­re væk i for­hold til Dan-

ET AF DE

mark. Lan­det har al­le­re­de fl ygt­nin­ge­lej­re med over 800.000 fl ygt­nin­ge, mens vi kun ta­ger imod mel­lem 3.000 og 10.000 fl ygt­nin­ge om året.

nok at skub­be pro­ble­met fra sig, men det hav­ner et an­det sted. Man kan sag­tens ha­ve den hold­ning, at folk må dø på Mid­del­ha­vet, men jeg me­ner, at vi har en moralsk for­plig­tel­se til at hjæl­pe dem. Selv­føl­ge­lig er der en mas­se ar­bej­de med at in­te­gre­re nye men­ne­sker. Men kæ­den hop­per af, når man ta­ler om at sen­de bå­d­fl ygt­nin­ge til­ba­ge el­ler la­ve sto­re lej­re i Afri­ka.

DET ER LET

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.