Svær jagt på far­li­ge ima­mer

ME­NER

BT - - DEBAT -

I2013 fi k 130 re­li­gi­øse for­kyn­de­re og mis­sio­næ­rer op­hold­stil­la­del­se i Dan­mark. Det var næ­sten en for­dob­ling i for­hold til 2012. De fi k lov at kom­me her­til og for­mid­le de­res tro til vil­li­ge lyt­te­re her i lan­det. DANSK LOV­GIV­NING GI­VER mu­lig­hed for at næg­te re­li­gi­øse for­kyn­de­re in­drej­se, hvis de for­mid­ler hold­nin­ger, der er i strid med grund­læg­gen­de dan­ske de­mo­kra­ti­ske vær­di­er. Hvis de præ­di­ker had mod Dan­mark og er til fa­re for ’ sta­tens sik­ker­hed’ el­ler ’ en al­vor­lig trus­sel mod den off ent­li­ge or­den’. Iføl­ge Ud­læn­din­ge­sty­rel­sen er dø­ren ik­ke ble­vet smæk­ket i én ene­ste gang i de se­ne­ste 10 år. Det får nu ju­stits­mi­ni­ster Mette Fre­de­rik­sen ( S) til at un­der­sø­ge, om det skul­le væ­re mu­ligt at ’ ind­ret­te sig klo­ge­re’. I DAN­MARK HYL­DER vi det frie ord. Og­så når vi ik­ke kan li­de det, der bli­ver sagt. Vi le­ver i et rets­sam­fund med yt­rings­fri­hed som en vig­tig ker­ne­vær­di. Men i en tid med ter­r­ortrus­ler og med ek­semp­ler på un­ge men­ne­sker, der til­sy­ne­la­den­de la­der sig to­talt for­blæn­de af ek­stre­mi­sters ord og for ek­sem­pel dra­ger i krig i Sy­ri­en, er der grund til at væ­re på vagt. Dan­mark skal ik­ke væ­re ste­det, hvor ek­stre­me ima­mer kan hol­de hof, mens de præ­di­ker had og hel­lig krig. NÅR BÅ­DE SCHWEIZ og Stor­bri­tan­ni­en næg­te­de en imam in­drej­se, be­grun­det i hans tid­li­ge­re me­rit­ter, må det væ­re til­ladt at un­dre sig over, at man­den fi k lov at kom­me her­til i 2011. Hav­de de dan­ske myn­dig­he­der an­ten­ner­ne ude de ret­te ste­der? Er sam­ar­bej­det om at spot­te og ud­veks­le in­for­ma­tio­ner om ek­stre­me re­li­gi­øse for­kyn­de­re op­ti­malt?

Der er iværk­sat ini­ti­a­ti­ver, som skal skær­pe kon­trol­len med fængselsi­ma­mer, li­ge­som for­kyn­de­re, der fo­re­ta­ger vi­el­ser, skal gen­nem­gå un­der­vis­ning i dan­ske for­hold. Men det har ik­ke fj er­net pro­ble­met. Lad os ta­ge Mette Fre­de­rik­sen på or­det: Find klo­ge­re løs­nin­ger. hec

Se og­så si­de 13

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.