Ja, send bå­d­fl ygt­nin­ge re­tur

BT - - DEBAT - PE­TER SKAARUP

Næst­for­mand, Dansk Fol­ke­par­ti

be­nyt­ter bå­d­fl ygt­nin­ge som ad­gangs­vej, er end­nu et ar­gu­ment for at be­nyt­te sig af den au­stral­ske mo­del, som går ud på, at man sej­ler bå­d­fl ygt­nin­ge til­ba­ge til det om­rå­de, de kom fra. Man skal sen­de det sig­nal til men­ne­skes­mug­ler­ne, at det ik­ke kan la­de sig gø­re at smug­le men­ne­sker ind i Eu­ro­pa på den­ne vis. Det ty­der på, at vi de kom­men­de år får end­nu fl ere fl ygt­nin­ge til Eu­ro­pa, og her­un­der Dan­mark, ad den­ne vej. Men­ne­skes­mug­ler­ne har

AT IS­LA­MISK STAT

få­et blod på tan­den og sen­der end­nu fl ere fl ygt­nin­ge af sted. Man­ge af dem hav­ner i Skan­di­navi­en, for­di vi har go­de vel­færds­sy­ste­mer. Det kan vi ik­ke le­ve med.

no­get, vi i den grad skal hol­de øje med. Og jeg er ban­ge for, at vi i Dan­mark har alt for dår­lig kon­trol med de men­ne­sker, som kom­mer ind i lan­det. Hvis Is­la­misk Stat er on­de af sind, ly­der det kun lo­gisk, at de be­nyt­ter sig af den ad­gangs­vej til Eu­ro­pa, der er via bå­d­fl ygt­nin­ge­ne. Kob­ler man det sam­men med op­lys­nin­ger­ne om, at

DER­FOR ER DET

Is­la­misk Stat re­k­rut­te­rer folk i sær­ligt Dan­mark og i Sve­ri­ge til kri­gen i Sy­ri­en, er det op­lagt, at vi skal ha­ve sær­ligt fo­kus på pro­ble­met.

skal op­ret­te fl ygt­nin­ge­cen­tre i nær­om­rå­der­ne, li­ge­som Au­stra­li­en gør det. Ke­nya er en op­lagt mu­lig­hed. Det er et af de bed­re or­ga­ni­se­re­de lan­de i Afri­ka, og vi har et for­holds­vis godt sam­ar­bej­de med lan­det. Dan­mark gi­ver og­så en stor del af vo­res u- lands­bi­stand til an­dre lan­de i Afri­ka og i Mel­le­mø­sten, så det er op­lagt, at man etab­le­rer cen­tre her til gen­gæld for bi­stan­den.

JEG ME­NER, VI

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.