FREAKFEST EL­LER FOL­KE­MØ­DE ’’

BT - - DEBAT -

Ge­ert Wil­ders, Gyl­dent Dag­gry, Pe­gi­da, fa­sci­ster og ny­na­zi­ster. Fol­ke­mø­det på Born­holm har kæm­pet sig ud af be­skyld­nin­ger om at væ­re en eli­te- klub, lob­byist- lejr, po­li­ti­ker øl- fest, og hvad det nu el­lers har væ­ret skudt i sko­e­ne. Det var net­op slå­et fast, at gæ­ster­ne fak­tisk er al­min­de­li­ge men­ne­sker, og at de for­skel­li­ge events fak­tisk har væ­ret fol­ke­li­ge. Men nu tru­er nye pro­ble­mer eft er at fl ere ar­ran­gø­rer har in­vi­te­ret kon­tro­ver­si­el­le men­ne­sker og or­ga­ni­sa­tio­ner til solskin­sø­en. MAN­GE ME­NINGS­DAN­NE­RE FRA po­li­tik og me­di­er har gi­vet de­res vur­de­ring af be­tyd­nin­gen af de kon­tro­ver­si­el­le ar­ran­ge­men­ter. Fæl­les for de man­ge ind­læg er, at man ik­ke blot ta­ler om yt­rings­fri­hed, men at fol­ke­mø­de­gæ­ster­nes sik­ker­hed og­så ve­jer tungt i ar­gu­men­ta­tio­nen. Det er nyt - og det er trist.

Uff e El­le­mann- Jensen hå­ber, at Wil­ders har pli til at tak­ke nej til in­vi­ta­tio­nen, men un­der­stre­ger, at han har ret til at ta­le og skal be­skyt­tes. El­le­mann- Jensen ærg­rer sig dog over, hvis en ’ hen­syns­løs pro­vo­ka­tion’ får lov at øde­læg­ge ’ vo­res ev­ne til at mø­des i ue­nig­hed og gen­si­dig respekt’. Og­så Ze­nia Stam­pe for­sva­rer Wil- ders’ ret til at ta­le, men ’ man er in­gen skurk, hvis man åbent og ær­ligt si­ger til ek­stre­mi­ster­ne: Jeg vil­le øn­ske, I blev væk’. MADS BRÜG­GER, RA­DIO24­SYVs pro­gram­chef, der tid­li­ge­re har for­sva­ret sven­ske Dan Parks ret til at ud­stil­le kon­tro­ver­si­el­le kunst­vær­ker, som af man­ge op­fat­tes som ra­ci­sti­ske, har ik­ke no­get pro­blem med, at Ge­ert Wil­ders gæ­ster Fol­ke­mø­det, men træk­ker dog en streg i san­det ved ’ be­væ­gel­ser, der vir­ker ved vold og op­for­drer til vold og mord, og der­for ser jeg hel­ler ik­ke rig­tig en po­in­te i, at Gyl­dent Dag­gry del­ta­ger i Fol­ke­mø­det’, si­ger Mads Brüg­ger til Po­li­ti­ken. DET MEST IN­TER­ES­SAN­TE ved det­te års Fol­ke­mø­de kan me­get vel gå hen at bli­ve de­bat­ten op til Fol­ke­mø­det. Dis­kus­sio­nen har fl yt­tet sig si­den Muham­med- kri­sen. Jeg har end­nu ik­ke op­da­get no­gen, der me­ner, at Ge­ert Wil­ders ik­ke skal ha­ve lov at ta­le på Fol­ke­mø­det. Vi ta­ler ik­ke om får og buk­ke. Yt­rings­fri­he­den er bø­jet i neon i det­te land. Der­med har de­bat­ten, som kan gø­re man­ge af os lidt grå i an­sig­tet af træt­hed, trods alt fl yt­tet sig. Nu ta­ler vi om, hvad vi egent­lig står til at få ud af for­skel­li­ge ind­læg på Fol­ke­mø­det. Og vi ta­ler om, hvor­dan man bedst ta­ger af­stand fra pro­vo­ka­tø­rer og ek­stre­mi­ster. Det er sun­de fol­ke­li­ge de­bat­ter, som Fol­ke­mø­det da skal kun­ne bæ­re. DET SØR­GE­LI­GE ER, at vi sam­ti­dig ik­ke kan be­fri os for at tæn­ke på vo­res egen sik­ker­hed. Det er i sig selv en de­bat vær­dig, hvor­dan vi kan få mast det spørgs­mål så me­get i bag­grun­den, at det ik­ke ind­går i vo­res over­vej­el­ser om, hvor­dan vi skal hånd­te­re et fol­ke­mø­de med gæ­ster, som man ik­ke bry­der sig om. Desvær­re er sik­ker­hed ble­vet et spørgs­mål, som man ik­ke læn­ge­re trygt over­la­der til off ent­li­ge myn­dig­he­der, mens man selv tum­ler lyk­ke­ligt rundt i jord­bær- som­mertå­gen. HVIS MAN ØN­SKER at ta­ge af­stand fra de ’ fre­aks’, der er in­vi­te­ret til det­te års fol­ke­mø­de, kan man bli­ve helt væk fra Born­holm. Det er synd for bå­de Fol­ke­mø­det og Born­holm, men sen­der et klart sig­nal til dem, der har ar­ran­ge­ret de på­gæl­den­de events om, at det gi­der vi ik­ke. De må ger­ne, men vi gi­der dem ik­ke. El­ler man kan del­ta­ge i det me­ste af Fol­ke­mø­det, men und­gå de events, der gæ­stes af de folk, som man ger­ne vil und­gå. Så­dan er det hver gang. Så­dan er det hver dag, hvor som helst i Dan­mark.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.