Er det i or­den, at Kø­ben­havns over­borg­me­ster Frank Jensen ( S) for­by­der an­sat­te i kom­mu­nen at fl yve med Ry­a­nair?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 08.22 FAIR KON­KUR­REN­CE På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 10.32 VENT PÅ AR­BEJDS­RET­TEN På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 21.06 SVINERI På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 22.23

Ja

DOB­BELT­MORAL

Per René Eng­holt

Thor­ben Ras­mus­sen

Ti­mo Dybdal Jensen

Jens Kol­ja Jo­sef­sen

Nej

4.190 stem­mer på bt. dk

Jeg for­står ud­mær­ket, at man ik­ke vil be­nyt­te Ray­a­nair. Men sam­ti­dig be­nyt­ter kom­mu­nen selv le­ve­ran­dø­rer, som bru­ger un­der­be­tal­te øst­ar­bej­de­re i ste­det for ud­dan­ne­de dan­ske hånd­vær­ke­re med en or­dent­lig løn. Moral el­ler dob­belt­moral? Ry­a­nair er ik­ke skyl­dig i so­ci­al dum­ping, men fri og fair kon­kur­ren­ce. Hvis Ar­bejds­ret­ten døm­mer Ry­a­nair ude, er pro­ble­met løst. Vin­der Ry­an Air, er det umoralsk, hvis det off ent­li­ge boy­kot­ter dem. Er det vir­ke­lig LO, der skal be­stem­me, hvem vi må hand­le hos? Det her hand­ler jo om, hvem kom­mu­nen hand­ler hos. Som pri­vat­per­son kan du fl yve med hvem, du vil, hvis din moral hol­der til det. Li­ge­som du kan kø­be tøj pro­du­ce­ret i Bang­la­desh til sla­ve­løn. Men vo­res fæl­les pen­ge bør ik­ke gå til den slags svineri.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.