PA­NE­LET

BT - - DEBAT -

ROSA LUND Jeg over­ve­jer selv at ta­ge med ’ Ship to Ga­za’. Det er for­fær­de­ligt, at ver­dens­sam­fun­det luk­ker øj­ne­ne for, at en mas­se men­ne­sker er luk­ket in­de i de­res eget land uden ad­gang til me­di­cin, læ­ge­hjælp el­ler sko­ler, for­di de er ble­vet bom­bet. Det er løgn at si­ge, at man kom­mer for at hjæl­pe sult­ne folk i Ga­za. Der kom­mer mas­se­vis af last­vogn­stog ind over græn­sen med va­rer fra Is­ra­el hver ene­ste dag. Der er kun man­gel på vå­ben. Og blo­ka­den er der net­op for at for­hin­dre vå­be­ninds­mug­ling.

He­le kon­cep­tet med at sej­le en fi ske­kut­ter til Ga­za er et stunt. Man øn­sker en kon­fron­ta­tion med Is­ra­el. Det bur­de man si­ge i ste­det for at bil­de folk ind, at man kom­mer og hjæl­per. He­le kon­cep­tet er forag­te­ligt. For de ved, at kon­fron­ta­tio­nen kom­mer.

Fa­mi­lie­ord­fø­rer, En­heds­li­sten

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.