OP­GØR OM UDLÆ

Det slår rev­ner mel­lem So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne og De Ra­di­ka­le i Bruxelles

BT - - NYHEDER - Kaa­re Kron­berg

MAN­DAG 18. MAJ 2015 For­de­ling af asylan­sø­ge­re

Op­for­dring til EU- Kom­mis­sio­nen om en fæl­les, ko­or­di­ne­ret for­de­ling af de man­ge bå­d­flygt­nin­ge mel­lem de eu­ro­pæ­i­ske lan­de. Mor­ten Hel­veg Pe­ter­sen Stem­te for Chri­stel Schal­de­mo­se ( S), Ole Christensen ( S) og Jep­pe Ko­fod ( S): Stem­te imod

Be­kla­gel­se over lan­de­nes mang­len­de hand­ling

( R):

An­gela Mer­kel har for ny­lig un­der sit be­søg i Dan­mark ud­talt, at det er helt nød­ven­digt at fin­de en me­re ri­me­lig for­de­ling af de man­ge flygt­nin­ge, der kom­mer til Eu­ro­pa. Det syns­punkt af­vi­ser Hel­le Thor­ning- Sch­midt, da det ik­ke er re­ge­rin­gens po­li­tik. Fo­to: Reu­ters

Af­stem­ning om, hvor­vidt EU- Par­la­men­tet i en hold­nings­til­ken­de­gi­vel­se be­kla­ger, at EU- lan­de­nes mi­ni­stre ik­ke har gi­vet til­sagn om en bin­den­de og so­li­da­risk løs­ning på bå­d­flygt­nin­ge­pro­ble­met for al­le lan­de­ne. Mor­ten Hel­veg Pe­ter­sen ( R): Stem­te for Chri­stel Schal­de­mo­se ( S), Ole Christensen ( S) og Jep­pe Ko­fod ( S): Stem­te imod

kaak@ bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.