ÆNDINGEPOLITIK ’ Valg­kamp over­skyg­ger hu­man po­li­tik’

BT - - NYHEDER - Kaak, sris

MAN­DAG 18. MAJ 2015 Ud­vi­det fa­mi­lie- sam­men­fø­ring og let­te­re ad­gang til EU Et med dan­ske øj­ne kon­tro­ver­si­elt for­slag om at ud­vi­de mu­lig­he­der­ne for fa­mi­lie­sam­men­fø­ring og gi­ve flygt­nin­ge­ne let­te­re lov­lig ad­gang til EU. Mor­ten Hel­veg Pe­ter­sen ( R): Stem­te for Chri­stel Schal­de­mo­se ( S), Ole Christensen ( S) og Jep­pe Ko­fod ( S): Stem­te imod

Mor­ten Hel­veg Pe­ter­sen ( R), si­ger, at han stem­mer ra­di­kalt, og han ik­ke skæn­ker So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes hold­ning på Chri­sti­ans­borg en tan­ke.

» Jeg er valgt ind i Eu­ro­pa- Par­la­men­tet for De Ra­di­ka­le og stem­mer ef­ter min ra­di­ka­le over­be­vis­ning, uag­tet hvad So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne på Chri­sti­ans­borg me­ner. Li­ge­som So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne i par­la­men­tet stem­mer uag­tet, hvad De Ra­di­ka­le og re­ge­rin­gen gør på Chri­sti­ans­borg. «

Mor­ten Hel­veg Pe­ter­sen me­ner, at valg­kam­pen spæn­der ben for den me­re hu­ma­ne flygt­nin­gepo­li­tik på Chri­sti­ans­borg.

» Ra­di­ka­le Ven­stre går ind for en me­re men­ne­ske­lig flygt­nin­gepo­li­tik, hvor vi gør me­re for at red­de de tu­sin­der af men­ne­sker, der druk­ner på vej til Eu­ro­pa. Det har De Ra­di­ka­le på Chri­sti­ans­borg og­så gjort re­de for. Men net­op den ud­for­dring fyl­der me­re i dag­lig­da­gen i Eu­ro­pa- Par­la­men­tet end på Chri­sti­ans­borg, hvor det fo­re­stå­en­de valg fyl­der me­re end at by­de ind på, hvor­dan vi i fæl­les­skab lø­ser en af de stør­ste ud­for­drin­ger, Eu­ro­pa står over for, « si­ger Mor­ten Hel­veg Pe­ter­sen.

Stem­mer ef­ter re­ge­rin­gens hold­ning

So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes EU- par­la­men­ta­ri­ker Jep­pe Ko­fod ( S) be­dy­rer, at han stem­mer ef­ter, hvad der er re­ge­rin­gens hold­ning.

» Det, vi har gjort som so­ci­al­de­mo­kra­ter, er at stem­me for det, som vi selv me­ner, og som er den dan­ske re­ge­rings hold­ning. «

» Jeg skal ik­ke blan­de mig i, hvor­dan an­dre stem­mer. Det må du spør­ge ham om. Jeg kan ba­re for­kla­re, hvor­for vi stem­mer, som vi gør. Vi har et rets­for­be­hold, og der­for skal vi be­stem­me vo­res flygt­nin­ge- og asyl­po­li­tik 100 pro­cent, og det er det, vi stem­mer ef­ter, si­ger Jep­pe Ko­fod til BT.

Mor­ten Hel­veg Pe­ter­sen ( R) er stærkt ue­nig i re­ge­rin­gens linje i ud­læn­din­gepo­li­tik­ken. Fo­to: Thomas Lek­feldt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.