Ue­nig­he­den lu­rer un­der over­fla­den

BT - - NYHEDER -

UE­NI­GE

De Ra­di­ka­le og So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne fø­rer som re­ge­rings­part­ne­re den sam­me ud­læn­din­gepo­li­tik, men den ser­ve­res vidt for­skel­ligt over for væl­ger­ne.

For et par uger si­den sag­de So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes po­li­ti­ske ord­fø­rer Ma­ja Pan­du­ro bl. a. til BT.

» Som re­ge­ring står vi for en ud­læn­din­gepo­li­tik som er bed­re og me­re ret­fær­dig end den, som vi over­tog. Men og­så for en ud­læn­din­gepo­li­tik, som er stram. «

For­in­den hav­de De Ra­di­ka­les for­mand Mor­ten Øster­gaard ud­talt til TV2 News, at han var stolt over re­ge­rin­gens ud­læn­din­gepo­li­tik, og han frem­hæ­ve­de ad­skil­li­ge lem­pel­ser, re­ge­rin­gen har la­vet på ud­læn­din­ge­om­rå­det. Bl. a. er det ble­vet let­te­re for ud­læn­din­ge at få stats­bor­ger­skab og fa­mi­lie­sam­men­fø­ring i re­ge­rin­gens le­ve­tid.

Hos De Ra­di­ka­le læg­ger grup­pe­for­mand Camilla Hersom ik­ke skjul på, at par­ti­et er helt på linje med Mor­ten Hel­veg Pe­ter­sen, når han stem­mer for en fæl­les asyl­po­li­tik.

Står ale­ne

» Det er in­gen hem­me­lig­hed, at De Ra­di­ka­le sy­nes, at Dan­mark skul­le væ­re en del af en fæl­les asyl­po­li­tik i EU. Det er ba­re ik­ke det sam­me som, at det er re­ge­rin­gens hold­ning. Den er det, som De Ra­di­ka­le og So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne kan bli­ve eni­ge om, og der er en fæl­les asyl­po­li­tik ik­ke et punkt. «

» Ser vi os om­kring i det dan­ske fol­ke­ting, så står vi og­så for­holds­vis ale­ne med vo­res syns­punkt, så det bli­ver ik­ke i mor­gen, at der bli­ver la­vet om på det, « si­ger Hersom.

Po­li­tisk ord­fø­rer for So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne Ma­ja Pan­du­ro har in­gen kom­men­ta­rer til Mor­ten Hel­veg Pe­ter­sens sol­o­ridt på ud­læn­din­ge­om­rå­det i EU.

kaak, sris

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.