’ Jeg kan ik­ke væ­re der for Hel­le’

BT - - NYHEDER - To­bi­as Tho­ma­sen to­th@ bt. dk

KARRIERELIV

I et in­ter­view med en stor bri­tisk avis for­tæl­ler Step­hen Kin­no­ck om sit for­hold til Dan­marks stats­mi­ni­ster.

Hel­le Thor­ning skal fø­re valg­kamp på et tids­punkt in­den sep­tem­ber. Hun var ved sin mands si­de, da stem­mer­ne blev talt op, og Step­hen Kin­no­ck fik en plads i det bri­ti­ske par­la­ment. Men dan­sker­ne kom­mer ik­ke til at se Step­hen Kin­no­ck ved Hel­le Thor­nings si­de un­der valg­kam­pen:

» Nej, det kom­mer ik­ke til at ske. Vi vil væ­re i me­get tæt kon­takt, og jeg vil selv­føl­ge­lig gi­ve hen­de al den moral­ske op­bak­ning, jeg kan. Jeg øn­sker hen­de det bed­ste un­der valg­kam­pen, « si­ger han til The Gu­ar­di­an.

Lang­di­stan­ce­for­hold

In­ter­viewet med Step­hen Kin­no­ck i The Gu­ar­di­an hand­ler i stor grad om lang­di­stan­ce­for­hol­det mel­lem Step­hen Kin­no­ck og Hel­le Thor­ning- Sch­midt. Han er po­li­ti­ker i det bri­ti­ske par­la­ment i London og har par­rets ene dat­ter i sko­le i Stor­bri­tan­ni­en. Hel­le Thor­ning er stats­mi­ni­ster i Dan­mark og bor her med de­res an­den dat­ter.

» Vi er helt sik­kert ik­ke de ene­ste, som gør det på den­ne må­de. Ef­ter at ha­ve ar­bej­det in­ter­na­tio­nalt har jeg set utal­li­ge par, som ser hin­an­den, når de kan, og af pro­fes­sio­nel­le grun­de er ba­se­ret i an­dre de­le af ver­den. Nog­le gan­ge dik­te­rer li­vets til­fæl­de, hvor­dan du le­ver, og så må du la­ve kom­pro­mi­ser for at imø- de­kom­me det. Det er så­dan, Hel­le og jeg al­tid har gjort, og det vir­ker for os, « si­ger han til The Gu­ar­di­an.

’ Det er unikt’

Step­hen Kin­no­ck kom­mer til at jong­le­re med en ny ud­for­dring, ef­ter han nu er stemt ind i par­la­men­tet sam­ti­dig med, at Hel­le Thor­ning har en fo­re­stå­en­de valg­kamp:

» Jeg vil le­ve som et hvil­ket som helst an­det med­lem af par­la­men­tet - i West­min­ster man­dag til tors­dag og i mit di­strikt i we­e­ken­den. Så­dan vil jeg le­ve mit liv. Vi ser beg­ge me­get frem til en dej­lig fe­rie til juli, og det er her, vi la­der bat­te­ri­er­ne op. Jeg vil ha­ve en skøn tid sam­men med Hel­le og bør­ne­ne, og så må vi se, hvad der sker der­ef­ter, « si­ger han om den nye drej­ning i sit liv.

Step­hen Kin­no­ck og Hel­le Thor­nings for­hold har væ­ret ivrigt dis­ku­te­ret bå­de i dan­ske og bri­ti­ske me­di­er. Men han fø­ler ik­ke, der er no­get un­der­ligt i de­res må­de at le­ve på:

» Jeg sy­nes, det er unikt. Jeg ved ik­ke, hvad et un­der­ligt liv er. Hvad er ’ un­der­ligt’? Der er mil­li­o­ner og at­ter mil­li­o­ner for­skel­li­ge må­der at le­ve sit liv på, og jeg sy­nes, det er umu­ligt at vær­di­sæt­te må­den, som folk har be­stemt sig for at le­ve. Det er en be­slut­ning de selv må ta­ge, « si­ger han.

Hel­le Thor­ning og Step­hen Kin­no­ck mød­tes som stu­de­ren­de i sin tid i 1992, og de blev gift i 1996, mens de beg­ge ar­bej­de­de i Bruxelles.

Da Hel­le Thor­ning flyt­te­de til­ba­ge til Dan­mark i 2005 for at væ­re med­lem af fol­ke­tin­get, valg­te Step­hen Kin­no­ck ik­ke at føl­ge hen­de og de­res to børn. De har ik­ke bo­et i sam­me land si­den.

Her ses Hel­le Thor­ning og Step­hen Kin­no­ck un­der stem­me­op­tæl­lin­gen til det bri­tisk par­la­ment. Step­hen Kin­no­ck blev stemt ind i La­bourkred­sen Abe­ra­von i Sydwa­les, hvor stå­l­by­en Po­rt Tal­bot er ho­ved­by­en, og den dan­ske stats­mi­ni­ster var ved hans si­de på da­gen.

Fo­to: Reu­ters

Hel­le Thor­ning- Sch­midt og Step­hen Kin­no­ck i 2011 i dø­ren til de­res fæl­les hjem på Øster­bro i Kø­ben­havn, da det står klart, at hun bli­ver stats­mi­ni­ster. Fo­to: Martin Syl­vest Andersen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.