1 9 2 9 TIP BT Ind­brud­sty­ve fan­get

BT - - NYHEDER - Jonas Ve­ster jves@ bt. dk

AF VER­DENS FLAG

OVERVÅGNINGSVIDEO

I april lag­de Ma­ri­an­ne Fog Bal­le­gaard en overvågningsvideo på Fa­ce­book af to ind­brud­sty ve, som tøm­te fa­mi­li­ens som­mer­hus i Ve­stjyl­land. Nu har Fyns Po­li­ti fan­get ty vek­næg­te­ne.

Det be­kræft er Mi­cha­el Lie­ch­tenste­in, po­li­ti­kom­mis­sær ved Fyns Po­li­ti, over for BT.

» Vi har iden­ti­fi ce­ret de to ind­brud­sty­ve som to fyn­s­ke mænd på hen­holds­vis 37 og 65 år. Det var dels på bag­grund af bil­le­der­ne fra over­våg­nings­ka­me­ra­et i som­mer­hu­set, og dels på bag­grund af hen­ven­del­ser fra off ent­lig­he­den eft er off ent­lig­gø­rel­sen af vi­deo­en, « for­kla­rer Mi­cha­el Lie­ch­tenste­in.

Der­med fi k Ma­ri­an­ne Fog Bal­le­gaard og hen­des mand sko­v­len un­der de to ind­brud­sty­ve, der i april må­ned tøm­te som­mer­hu­set i Nr. Bork ved Ring­kø­bing Fjord for en stor del af in­ven­ta­ret.

De to fyn­s­ke ty­vek­næg­te stjal blandt an­det fa­mi­li­ens ele­va­tions­sen­ge, men de løb og­så med sen­ge­tøj og va­ske­tøj samt fl ere spi­ri­tus­fl asker. Ty­ve­koster­ne er nu til­ba­ge hos de­res ret­te ejer­mænd.

Del­te overvågningsvideo

Som­mer­hu­set var og­så ud­sat for ind­brud i 2012, og eft er­føl­gen­de in­stal­le­re­de Ma­ri­an­ne Fog Bal­le­gaard og fa­mi­li­en et diskret over­våg­nings­ka­me­ra i som­mer­hu­sets stue. men hun op­ret­te­de og­så en pro­fi l på Fa­ce­book for at de­le over­våg­nings­vi­deo­er­ne med an­dre dan­ske­re i håb om at fi nde ty­vek­næg­te­ne.

Vi­deo­en blev på få da­ge delt over 56.000 gan­ge, in­den Ma­ri­an­ne fj er­ne­de vi­deo­en igen. Da strøm­me­de det ind med hen­ven­del­ser om, hvem de to ind­brud­sty­ve var - bå­de til po­li­ti­et og til Ma­ri­an­ne Fog Bal­le­gaard selv.

Ved at de­le over­våg­nings- brud­det al­drig var ble­vet opkla­ret, hvis ik­ke jeg hav­de delt over­våg­nings­vi­deo­en på Fa­ce­book, « si­ger Ma­ri­an­ne Fog Bal­le­gaard.

Nemt opkla­rings­ar­bej­de

Mi­cha­el Lie­ch­tenste­in, po­li­ti­kom­mis­sær hos Fyns Po­li­ti, er­ken­der, at over­våg­nings­vi­deo­en og de man­ge tip fra off ent­lig­he­den gjor­de opkla­rings­ar­bej­det nem­me­re end nor­malt.

» Det er klart, at når der er skar­pe over­våg­nings­bil­le­der - end­da med lyd på, hvor ac­cen­ten er ri­me­lig af­slø­ren­de - så bli­ver eft er­forsk­nin­gen no­get let­te­re. Og så hjalp det og­så, at vi fi k man­ge tip fra of­fent­lig­he­den, « si­ger han.

Er de to mænd kendt af po­li­ti­et i for­vej­en?

» Vi kun­ne godt gen­ken­de dem, det kan jeg godt af­slø­re. Den ene af de to mænd er og­så sig­tet for et an­det for­hold, men hvad det er, vil jeg ik­ke ud­ta­le mig om, « si­ger Mi­cha­el Lie­ch­tenste­in.

Da po­li­ti­et først kom på spo­ret af de to ind­brud­sty­ve, gik opkla­rings­ar­bej­det hur­tigt.

» Den 3. maj ransa­ge­de vi et ko­lo­ni­ha­ve­hus i Oden­se, der til­hø­rer den 37- åri­ge. Der fi nder vi fak­tisk langt ho­ved­par­ten af ty­ve­koster­ne , « for­tæl­ler Mi­cha­el Lie­ch­tenste­in til BT.

De to mænd har over for Fyns Po­li­ti er­kendt at ha­ve be­gå­et ind­brud­det i Ma­ri­an­ne Fog Bal­le­gaards som­mer­hus. Der­for ven­ter der dem nu et rets­ligt eft er­spil.

BT har tid­li­ge­re i sa­gen talt med po­li­ti­et om, hvor­vidt det var lov­ligt at de­le vi­deo­er af f. eks. ind­brud­sty­ve. Den­gang lød sva­ret så­le­des:

Kan kræn­ke uskyl­di­ge

» Po­li­tiets hold­ning er, at man ik­ke skal de­le hvad som helst med al­le mu­li­ge. Det frem­går og­så klart af per­son­da­ta­loven. Er det så ri­me­ligt, at der ren­der frem­me­de folk rundt i ens hus - nej, det er det ik­ke, men man skal ik­ke de­le så­dan no­get her, for man kan ri­si­ke­re at kræn­ke uskyl­di­ge per­so­ner. Po­li­ti­et skal stå for eft er­forsk­nin­gen, ik­ke pri­va­te, « sag­de po­li­ti­kom­mis­sær ved Midt- og Ve­stjyl­lands Po­li­ti Bjar­ne Høj­gaard.

mar­ke­re­de in­ter­na­tio­nal dag mod ho­mo­fo­bi i Kø­ben­havn. I går var nem­lig den in­ter­na­tio­na­le dag mod ho­mo­fo­bi og trans­fo­bi ( IDAHOT), og det mar­ke­rer Co­pen­ha­gen Pri­de for før­ste gang med en fl ag­de­mon­stra­tion i den dan­ske ho­ved­stad. Me­get er op­nå­et, men der er fort­sat 16 lan­de i ver­den, hvor ho­mo­seksu­el­le idøm­mes døds­straf el­ler fængsel på op til liv­s­tid.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.