Dår­lig idé at be­væb­ne hjem­me­værns­folk

BT - - NYHEDER - Mi­cha­la Rask Mik­kel­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

PO­LI­TI­ET

Sva­ret er klart nej, hvis man spør­ger Po­li­ti­for­bun­det, om det er en god idé at be­væb­ne hjem­me­værns­folk.

» Det er en dår­lig idé og en smu­le ui­gen­nemtænkt i for­hold til at lø­se en po­li­tiop­ga­ve, « si­ger for­mand for Po­li­ti­for­bun­det Claus Ox­feldt.

Men står det til Dansk Fol­ke­par­ti, skal hjem­me­værns­fol­ke­ne be­væb­nes, så de frem­over ik­ke er for­svars­lø­se over for ek­sem­pel­vis en be­væb­net ter­r­o­rist.

» Selv­føl­ge­lig skal de kun­ne for­sva­re sig, når der er en ter­r­o­rist løs i Kø­ben­havn. Og de skal ik­ke ba­re for­sva­re sig selv, de skal og­så kun­ne for­sva­re de al­min­de­li­ge dan­ske­re, hvis der op­står en si­tu­a­tion, hvor det er på­kræ­vet, « si­ger Dansk Fol­ke­par­tis med­lem af for­svar­s­ud­val­get Martin Hen­rik­sen til BT.

Træ­nes på for­skel­li­ge må­der

Men gi­ver man hjem­me­vær­n­folk vå­ben, er der sam­ti­dig en ri­si­ko for, at det kan gå galt, på­pe­ger Ox­feldt.

» Når der bli­ver af­gi­vet skud, er der al­tid en ri­si­ko for, at der er nog­le uskyl­di­ge, som bli­ver ramt i det, vi kal­der fri­end­ly fi re. Po­li­ti­folk og hjem­me­værns­folk er træ­net på to vidt for­skel­li­ge må­der, og jeg me­ner be­stemt, at det er en po­li­tiop­ga­ve at sør­ge for sik­ker­he­den, li­ge­som det er en po­li­tiop­ga­ve at be­kæm­pe en ter­r­o­rist, « si­ger han.

Claus Ox­feldt kø­ber hel­ler ik­ke ar­gu­men­tet, at det er nød­ven­digt med vå­ben, for at hjem­me­værns­fol­ke­ne kan for­sva­re sig.

» Det sva­rer jo til, at man skal be­væb­ne den al­min­de­li­ge dan­sker, som jo og­så kan bli­ve ud­sat for et an­greb. Og det er næp­pe en ud­vik­ling, no­gen af os øn­sker, « si­ger po­li­ti­for­man­den.

Po­li­tiets tals­mand me­ner ik­ke, at hjem­me­vær­net skal bæ­re vå­ben når, de hjæl­per med po­li­tiets ar­bej­de. Fo­to: Ni­els Ahl­mann Ole­sen Ma­ri­an­ne Fog Bal­le­gaards som­mer­hus var i april ud­sat for ind­brud, og ef­ter­føl­gen­de del­te hun over­våg­nings­vi­deo­en af de to fyn­s­ke ind­brud­sty­ve på Fa­ce­book. Nu har Fyns Po­li­ti fan­get de to ty­vek­næg­te. Selv­om Ma­ri­an­ne brød per­son­da­ta­loven, så for­try­der hun ik­ke, at hun del­te over­våg­nings­vi­deo­en. Scre­ens­hot

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.