Sol­da­ter: Vi svig­ter af­g­han­ske tol­ke

BT - - NYHEDER -

ASYL

Dan­ske sol­da­ter har nu ind­ledt en un­der­skrift sind­sam­ling via Fa­ce­book for at få Fol­ke­tin­get til at gi­ve asyl til af­g­han­ske tol­ke, som har hjul­pet de dan­ske sty rker i Af­g­ha­ni­stan. Det skri­ver DR Nyhe­der.

Sam­ti­dig har ini­ti­a­tiv­ta­ger­ne til un­der­skrift sind­sam­lin­gen sendt et åbent brev til Fol­ke­tin­get for at ud­tryk­ke pro­test mod den så­kald­te tol­ke­pak­ke. Pak­ken blev ved­ta­get af re­ge­rin­gen, Ven­stre, Li­be­ral Al­li­an­ce og De Kon­ser­va­ti­ve i 2013 og hav­de til hen­sigt at sik­re, at in­gen tol­ke, der har as­si­ste­ret dan­ske styr­ker, la­des i stik­ken. Al­li­ge­vel har 42 tol­ke få­et af­slag på hjælp fra Dan­mark.

» Den si­ger et og gør no­get an­det. Der står, at de ik­ke vil la­de no­gen i stik­ken, men sam­ti­dig gør den det stik mod­sat­te gen­nem si­ne krav. Der er en uri­me­lig høj be­vis­byr­de hos tol­ke­ne for at be­vi­se, at de er i fa­re. Vi me­ner, at de­res ind­sats be­ret­ti­ger til, at vi vi­ser dem den til­lid og respekt, at vi sto­ler på det, de si­ger. De har fortjent en sær­sta­tus, « si­ger kap­ta­jn i for­sva­ret Mads Sil­berg til DR Nyhe­der. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.