Lig­ner regn­skabs­sæ­so­nens vin­der

BT - - NYHEDER -

Den dan­ske regn­skabs­sæ­son nær­mer sig sin af­slut­ning, da blot ser­vi­ce­kon­cer­nen ISS mang­ler at løft e slø­ret for si­ne tal blandt samt­li­ge med­lem­mer af det dan­ske eli­te­in­deks. 10 sel­ska­ber er fal­det i kølvan­det af de­res regn­skabs­afl æg­gel­ser, mens syv er ste­get i en sæ­son, hvor ak­tio­næ­rer­ne helt over­ord­net set har få­et præ­sen­te­ret go­de regn­ska­ber. Især ak­tio­næ­rer­ne i FLS­midth kun­ne glæ­de sig over et so­lidt kvar­tals­regn­skab, da sel­ska­bets ak­tie­kurs ef­ter­føl­gen­de skød i vej­ret med ot­te pct.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.