Hvor­for hjalp in­gen svi­ger­far?

74- årig mand i re­spira­tor ef­ter vold­som ulyk­ke på par­ke­rings­plads

BT - - NYHEDER -

ULYK­KE

Siska Si­mo­ne Bengts­son

sisb@ bt. dk Det er al­drig en be­ha­ge­lig fø­lel­se når ulyk­ker ram­mer tæt på en. Så­dan var det for Jan Frost, der lør­dag ef­ter­mid­dag op­le­ve­de sin far il­de til­redt ef­ter en bil­u­lyk­ke. Lør­dag ef­ter­mid­dag mel­lem klok­ken 12 og 13 kom Jans 74- åri­ge far, Hans Fre­de Frost, ud for en ulyk­ke, der nu har gjort, at han lig­ger i re­spira­tor på Aal­borg Ho­spi­tal.

Ka­ri­na Møl­gaard Frost, der er svi­ger­dat­ter til Hans Frost, skri­ver på sin Fa­ce­book, at svi­ger­fa­ren kom kø­ren­de på vej ud af Bauhaus’ par­ke­rings­plads, hvor en an­den bil kom­mer kø­ren­de ud for­an ham. Hans Frost for­sø­ger at und­vi­ge et sam­men­stød, men ram­mer en stor lys­mast og ban­ker ho­ve­d­et vold­somt ned i rat­tet.

» Air­bag­gen slår ik­ke ud, for­di der ik­ke har væ­ret nok fart på, hvor­ef­ter min svi­ger­far slår ho­ve­d­et ned i rat­tet. Han me­ner selv, han er be­svi­met, men ved ik­ke hvor læn­ge. Da han er ale­ne af sted for at kø­be blom­ster, kø­rer han selv hjem der­fra. Han rin­ger til na­bo­en for at be­de om et par ho­ved­pi­nepi­l­ler, « for­kla­rer svi­ger­dat­te­ren.

Da na­bo­en kom­mer for­bi, mø­der hun en mand, der blø­der vold­somt fra an­sig­tet.

Nak­ke­støt­te

Na­bo­en rin­ger til søn­nen, der kom­mer med det sam­me, og ef­ter at han har set sin fars til­stand, rin­ger han 112.

» Hans kæ­be og tæn­der er knust, og han ka­ster blod op, da vi når Hjør­ring Sy­ge­hus. Han bli­ver lagt i nak­ke­støt­te og kørt vi­de­re til Aal­borg Ho­spi­tal. Her bli­ver han ope­re­ret i an­sig­tet og lig­ger li­ge nu i re­spira­tor, « si­ger Ka­ri­na Møl­gaard Frost og for­tæl­ler, at svi­ger­fa­ren Hans Fre­de Frost ik­ke har kun­net hu­ske bil­tu­ren hjem fra Bauhaus, for­di han har væ­ret i chok.

Ry­stet søn

Ef­ter et tur­bu­lent døgn for par­ret for­tæl­ler søn­nen Jan Frost, at han er ry­stet over, at så­dan en ulyk­ke kan ske, og at der ik­ke var no­gen, der stop­pe­de op og hjalp hans far, der hol­der imod en lyg­tepæl med bi­len.

» Jeg for­står ik­ke, at der ik­ke var no­gen, som hjalp ham. Er man tæt på et sam­men­stød, tjek­ker man da li­ge, at der ik­ke sker no­get med den an­den

MAN­DAG 18. MAJ 2015 bi­list, in­den man kø­rer vi­de­re, « si­ger Jan Frost.

Ka­ri­na Møl­gaard Frost skrev søn­dag for­mid­dag i et Fa­ce­book- op­slag om episo­den for­an Bauhaus og søg­te folk, der må­ske hav­de set, hvad der var sket, el­ler set ham, der for­år­sa­ge­de ulyk­ken.

Op­sla­get er al­le­re­de ble­vet delt over tu­sind gan­ge, men der er end­nu ik­ke no­gen, som har kon­tak­tet svi­ger­dat­te­ren med nye op­lys­nin­ger om ulyk­ken og bi­li­sten, der ba­re kør­te vi­de­re.

Ka­ri­na Møl­gaard Frosts svi­ger­far var lør­dag ef­ter­mid­dag ud­sat for en bil­u­lyk­ke for­an Bauhaus i Hjør­ring. Svi­ger­fa­ren lig­ger i dag i re­spira­tor på Aal­borg Ho­spi­tal.

Fo­to. Pri­vat

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.