En­heds­li­sten støt­ter ku­le­grav­ning på bør­ne­hjem

BT - - NYHEDER - Jan Bjer­re Laurid­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

UN­DER­SØ­GEL­SE

Tæsk, over­greb og eks­pe­ri­men­tel be­hand­ling med psy­ko­far­ma­ka.

Det var an­gi­ve­ligt hver­da­gen for hund­red­vis af dren­ge på dren­ge­hjem­met God­havn fra 50er­ne til 70er­ne. Og må­ske har no­get lig­nen­de fun­det sted på an­dre bør­ne­hjem.

Der­for er det helt på sin plads med en un­der­sø­gel­se af de tid­li­ge­re for­hold på dan­ske bør­ne­hjem, ly­der det fra En­heds­li­stens so­ci­al­ord­fø­rer Per­nil­le Skip­per.

Hun bak­ker op om de fag­folk, der i Ber­ling­s­ke søn­dag ef­ter­ly­ser en bred un­der­sø­gel­se af for­hol­de­ne på dan­ske bør­ne­hjem i år­ti­er­ne ef­ter An­den Ver­denskrig.

Of­fi­ci­el und­skyld­ning

» Si­den god­havns­rap­por­ten kom, har vi i En­heds­li­sten ar­bej­det for at få en bred un­der­sø­gel­se og en of­fi­ci­el und­skyld­ning til god­havns­dren­ge­ne, som jo var ud­sat for no­get af det mest for­fær­de­li­ge, man kan fo­re­stil­le sig, mens de var i den dan­ske stats va­re­tægt. Så det er helt klart et krav, vi bak­ker op om, « si­ger Per­nil­le Skip­per.

Hun hen­vi­ser til en rap­port, der i 2011 do­ku­men­te­re­de for­hol­de­ne på dren­ge­hjem­met God­havn, uden at det dog gav an­led­ning til hver­ken en und­skyld­ning el­ler til en bre­de­re un­der­sø­gel­se.

Men det be­ty­der vel ik­ke nød­ven­dig­vis, at an­dre an­brag­te børn har væ­ret ud­sat for det sam­me som god­havns­dren­ge­ne?

» Det er jo det, vi ik­ke ved. Men me­get pe­ger jo på det, for­di no­gen er stå­et frem, som har væ­ret på an­dre bør­ne­hjem, og som al­le er men­ne­sker, der le­ver i dag. Den sor­te plet, som jeg me­ner det er på vo­res sam­funds hi­sto­rie, har vi be­hov for at få frem i ly­set, før vi kan kom­me or­dent­ligt vi­de­re bå­de som sam­fund og de men­ne­sker, det hand­ler om, « si­ger Per­nil­le Skip­per.

Be­hov for kort­læg­ning

So­ci­al­mi­ni­ster Ma­nu Sa­re­en ( R) si­ger i et mailsvar til Ber­ling­s­ke, at han ik­ke kan si­ge, ’ om der er be­hov for fle­re un­der­sø­gel­ser af præ­cis det­te om­rå­de’.

En­heds­li­stens so­ci­al­ord­fø­rer si­ger, at hun nu vil spør­ge nær­me­re til mi­ni­ste­rens hold­ning for at få ham til at ind­se, at der et be­hov for en kort­læg­ning af for­hol­de­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.