Ra­bi­a­te ima­mer har frit spil i Dan­mark

Dan­mark har ik­ke næg­tet op­hold­stil­la­del­se til ima­mer i ti år

BT - - NYHEDER - Kaa­re Kron­berg kaak@ bt. dk niep@ bt. dk

OP­HOLD

Ni­els Pe­der­sen Had­ske ima­mer, der præ­di­ker til fa­re for lan­dets sik­ker­hed, har til­sy­ne­la­den­de frit spil i Dan­mark.

BT kan i dag for­tæl­le, at en sær­lig be­stem­mel­se i ud­læn­din­ge­loven, der skul­le sik­re at bl. a. ra­bi­a­te ima­mer, der præ­di­ker had mod Dan­mark, ik­ke får op­hold­stil­la­del­se, slet ik­ke har haft no­gen ef­fekt.

Det frem­går af et svar fra ju­stits­mi­ni­ster Mette Fre­de­rik­sen til Fol­ke­tin­gets Rets­ud­valg.

Ju­stits­mi­ni­ste­ren har få­et Ud­læn­din­ge­sty­rel­sen til at un­der­sø­ge, hvor man­ge for­kyn­de­re, alt­så per­so­ner der for­sø­ger at ud­bre­de de­res tros­ret­ning, som i lø­bet af de sid­ste ti år har få­et af­slag på dansk op­hold­stil­la­del­se, for­di de an­ses for at væ­re til fa­re for ‘ sta­tens sik­ker­hed’ el­ler ‘ en al­vor­lig trus­sel mod den of­fent­li­ge or­den’.

Be­kym­ret Skaarup

Sva­ret var: in­gen. Og det væk­ker be­kym­ring hos Dansk Fol­ke­par­tis retsord­fø­rer Pe­ter Skaarup.

» Vi op­le­ver, at nog­le ima­mer har held til at rej­se rundt i Eu­ro­pa og ra­di­ka­li­se­re un­ge, of­te ind­van­dre­re, som en­der med at væ­re til fa­re for sta­tens sik­ker­hed. F. eks. som sy­ri­en­kri­ge­re. Der­for er det be­kym­ren­de, at vi ser, at ima­mer­ne til­sy­ne­la­den­de har frit spil til at rej­se ind i Dan­mark, selv om vi rent lov­mæs­sigt har et værn, der skul­le for­hin­dre det, « si­ger Pe­ter Skaarup til BT.

Sid­ste år vi­ste en op­gø­rel­se fra Ud­læn­din­ge­sty­rel­sen, at 130 re­li­gi­øse for­kyn­de­re og mis­sio­næ­rer i 2013 fik op­hold­stil­la­del­se i Dan­mark. Det var næ­sten en for­dob­ling i for­hold til 2012.

Dan­ske de­mo­kra­ti­ske vær­di­er

Hvis en uden­land­sk imam øn­sker at kom­me til Dan­mark, kan han næg­tes op­hold­stil­la­del­se, hvis han for­mid­ler hold­nin­ger, der er i strid med grund­læg­gen­de dan­ske de­mo­kra­ti­ske vær­di­er.

Men det er alt­så iføl­ge Ud­læn­din­ge­sty­rel­sens gen­nem­gang ik­ke sket.

Pe­ter Skaarup un­drer sig og hen­vi­ser bl. a. til den sau­di­a­ra­bi­ske imam Mo­ham­mad al- Ari­fi, som er ble­vet næg­tet ad­gang til Stor­bri­tan­ni­en og Schweiz, for­di han an­gi­ve­ligt har ra­di­ka­li­se­ret tre un­ge mus­li­mer.

Al­li­ge­vel har han væ­ret i Dan­mark, hvor han i 2011 præ­di­ke­de for Det Is­la­mi­ske Tros­sam­fund på Fyn for en grup­pe un­ge mus­li­mer.

An­dre ima­mer har og­så vakt stor be­kym­ring. Bl. a. skrev BT om den kon­tro­ver­si­el­le imam Ha­jj Sa­e­ed, som blot et døgn før ter­r­or­an­gre­be­ne i Kø­ben­havn præ­di­ke­de krig mod jø­der. Ima­men un­der­stre­ge­de sam­ti­dig, at de, der fo­re­træk­ker men­ne­ske­skab­te love, frem for Al­la­hs lov, skal be­trag­tes som dyr. Præ­di­ke­nen fandt sted for ful­de sale i mo­ske­en Masjid Al- Faruq i Heim­dals­ga­de på Nør­re­bro i Kø­ben­havn.

Dansk Fol­ke­par­ti vil nu ta­ge sa­gen til mi­ni­ste­ren.

» Vi vil på tirs­da­gens sam­råd kræ­ve af mi­ni­ste­ren ( Mette Fre­de­rik­sen red.), at man ta­ger det værn, der al­le­re­de er i loven, i brug. Den løs­ning lig­ger li­ge for, og så må ju­stits­mi­ni­ste­ren si­ge til sit sy­stem, at vi ik­ke læn­ge­re gi­der ha­ve, at ima­mer rej­ser ind i Dan­mark og op­for­drer til had, « si­ger Pe­ter Skaarup.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes retsord­fø­rer Tri­ne Bram­sen un­der­stre­ger, at de re­li­gi­øse for­kyn­de­re, der be­fin­der sig i Dan­mark i dag, al­le­re­de er ble­vet kon­trol­le­ret, men at der ik­ke har væ­ret juri­disk grund­lag for at næg­te dem op­hold­stil­la­del­se.

Stør­re kon­trol

» Men vi vil ha­ve stør­re kon­trol med de men­ne­sker, som kom­mer til Dan­mark som re­li­gi­øse for­kyn­de­re. Det er og­så bag­grun­den for, at vi har bedt myn­dig­he­der­ne se på, om man kan stram­me pro­ce­du­rer­ne yder­li­ge­re, « si­ger Tri­ne Bram­sen.

I sit svar til Fol­ke­tin­gets Rets­ud­valg skri­ver ju­stits­mi­ni­ster Mette Fre­de­rik­sen bl. a., at ’ det gi­ver an­led­ning til at se på, om det vil væ­re mu­ligt at ind­ret­te sig klo­ge­re’, og at hun har bedt ’ Justits­mi­ni­ste­ri­et om, i sam­ar­bej­de med myn­dig­he­der­ne på om­rå­det, at over­ve­je, om vi har de red­ska­ber, der skal til’ ’ i til­knyt­ning til ind­sat­sen for et stærkt værn mod ter­ror’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.