FAK­TA OM OP­HOLD­STIL­LA­DEL­SE

BT - - NYHEDER -

En

ud­læn­ding har mu­lig­hed for at få op­holds- og ar­bejds­til­la­del­se i Dan­mark som re­li­gi­øs for­kyn­der, mis­sio­nær el­ler med hen­blik på at vir­ke in­den for et re­li­gi­øst or­dens­sam­fund.

ud­læn­din­ge kan næg­tes op­hold­stil­la­del­se, hvis de som re­li­gi­øse for­kyn­de­er an­ses for at væ­re en fa­re for sta­tens sik­ker­hed, el­ler an­ses for en al­vor­lig trus­sel mod den of­fent­li­ge or­den, sik­ker­hed el­ler sund­hed.

Men

Justits­mi­ni­ste­ri­et

En uden­land­sk imam kan næg­tes op­hold­stil­la­del­se i Dan­mark, hvis han – f. eks. un­der en fre­dags­bøn som her – for­mid­ler hold­nin­ger, der er i strid med grund­læg­gen­de dan­ske de­mo­kra­ti­ske vær­di­er. Fo­to: Bax Lind­hardt

har få­et føl­gen­de svar fra Ud­læn­din­ge­sty­rel­sen: ’ Ud­læn­din­ge­sty­rel­sen har ik­ke i de se­ne­ste 10 år truf­fet af­gø­rel­se om af­slag på op­hold­stil­la­del­se ef­ter ud­læn­din­ge­lovens § 10, stk. 1, til en ud­læn­ding, der har an­søgt om op­hold­stil­la­del­se som re­li­gi­øs for­kyn­der mv. ef­ter ud­læn­din­ge­lovens § 9 f.’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.