13 DA­GE UDEN

Midt i Iraks ør­kensand hol­der kap­ta­jn Poul Broch fra Aar­hus og 120 an­dre dan­ske sol­da­ter stand mod Is­la­misk Stat, hvis ter­r­o­ri­ster sen­der ra­ket­ter ind over dan­sker­ne

BT - - NYHEDER - Mor­ten Ravn mora@ stif­ten. dk Kil­de: Grap­hic News Bag­dad GRA­FIK

AL- ASAD BA­SEN, IRAK

De fle­ste ved, at Dan­mark li­ge nu bom­ber Is­la­misk Stats ter­r­o­ri­ster fra F- 16 kamp­fly - et el­ler an­det sted 6.000 ki­lo­me­ter væk fra Dan­mark.

De fær­re­ste ved dog, at et lil­le kon­tin­gent, som det hed­der på mi­li­tær­sprog, med 120 dan­ske sol­da­ter hol­der stand midt i Iraks ør­ken, hvor de er om­rin­get og om­k­lam­ret af ter­r­or­ri­ster­ne.

Kap­ta­jn Poul Broch er dog helt på det re­ne med, at han i sin bed­ste al­der står midt i det så­kald­te ka­li­fats høj­borg - den græn­se­lø­se fun­da­men­ta­li­sti­ske stat.

Skul­le han kom­me i tvivl, så er han de se­ne­ste fem må­ne­der ble­vet min­det om op­ga­ven, når Is­la­misk Stat dag på at træ­ne de uer­far­ne Dan­mark, ta­ler ik­ke om pulira­ke­re op til rig­ti­ge sol­da­ter. ver­mad og mang­len­de kol­de Næ­sten li­ge så man­ge står for af­va­sk­nin­ger for at glem­me sik­ker­he­den mod den fun­fa­ren ved at le­ve li­vet midt i da­men­ta­li­sti­ske trus­sel. Men Is­la­misk Stat. det er mest de dag­lig­dags ting » Selv­føl­ge­lig er der en fa­re. me­re end den kon­stan­te trusVi er jo om­rin­get, så læn­ge­re » Det her er vir­ke­lig ’ In the sel, som fyl­der i ho­ve­d­et på er den ik­ke. Det er ik­ke for at Mid­dle of Nowhe­re’, « si­ger Poul Broch. spil­le smart, men jeg spe­ku­den 35- åri­ge år­hu­si­a­ner. » For to da­ge si­den fik jeg le­rer ik­ke så me­get i den. Vi

Og kun­ne li­ge så godt si­ge, mit før­ste frisk til­be­red­te har vo­res red­ska­ber til at eli­at den iraki­ske ba­se lig­ger må­l­tid, mens jeg har væ­ret mi­ne­re trus­ler­ne, og det gør midt i hel­ve­de - el­ler den ve­st­her. Det var fra nog­le au­stravi. Vi har for ek­sem­pel væn­li­ge ver­dens stør­ste pro­blem. li­e­re på ba­sen, som får flø­jet net os til, at når vi hø­rer de

16. de­cem­ber for­lod han kød ind. Vi le­ver ude­luk­ke­nin­di­rek­te trus­ler - når IS fy­rer sin kæ­re­ste i Vi­by for at væ­re de af fel­tra­tio­ner, og det gi­ver ra­ket­ter af, mens vi ar­bej­der Da det dan­ske Hold 1 var på for­kom­man­do for Hold 1 af Kap­ta­j­nen, der først re­tu­ralt­så mad­le­de med pul­ver­u­de i ter­ræ­net, er der 25- 30 plads midt i ja­nu­ar, stod Isla­de dan­ske sol­da­ter, som på ne­rer fra sin mis­sion til Vi­by mad og pul­ver­mælk. Men jeg se­kun­der til at fin­de dæk­ning misk Stats ter­r­o­ri­ster stærkt. ba­sen træ­ner iraki­ske sol­dai juli, har man­ge funk­tio­ner. kan le­ve højt på det må­l­tid. in­den nedslag, « for­tæl­ler Poul De hav­de stort set kon­trol­ter, så de lo­ka­le selv bli­ver i Han er blandt an­det chef for, Det er de små ting, som gør Broch, der er me­get af­kla­ret len over by­en Al Bag­h­da­di, stand til at føl­ge bom­bar­de­at sik­ker­he­den rent fy­sisk det her­ne­de. Så bli­ver man med sit liv som sol­dat i tje­ne­kun fem ki­lo­me­ter fra al­men­ter­ne mod Is­la­misk Stat byg­ges op med blandt an­det så su­pertak­nem­me­lig - og ste for fæd­re­lan­det - og den Asad- ba­sen. Blandt an­det anop på land­jor­den - og for­dri­ve me­ter­hø­je be­ton­mu­re på den så­dan er det og­så i kam­pen ve­st­li­ge ver­den. greb IS- selv­mord­s­bom­be­re ond­ska­ben Is­la­misk Stat. del af den i om­kreds 42 ki­lo­mod Is­la­misk Stat. « Den aar­hu­si­an­ske kap­ta­jn di­rek­te ba­sen med dan­sker­ne.» Ba­sen har nær­mest væ­ret me­ter sto­re ba­se, som dan­be­kla­ger sig ik­ke over, at han for­ladt, si­den USA trak si­ne sker­ne bru­ger. må und­væ­re sin kæ­re­ste i et » Men vi ser ik­ke så me­get trop­per ud af Irak i 2011. Alt, Halv­de­len af de dan­ske halvt år. Han kan se en klar til dem li­ge nu. Bom­bar­de­hvad vi har byg­get op de se- sol­da­ter bru­ger de­res dag­lig- mis­sion med sin op­ga­ve li­ge men­ter­ne fra luf­ten med sen­der ra­ket­ter ind over alAsad- ba­sen, hvor dan­sker­ne sam­men med blandt an­dre 320 ame­ri­kan­ske sol­da­ter hol­der til - og bi­der fra sig.

I mid­ten af in­gen­ting

ne­ste må­ne­der er gen­brug. Det er umu­ligt at kø­re he­r­ind. Is­la­misk Stat kon­trol­le­rer he­le om­rå­det. Der­for skal alt fly­ves ind, og det er dyrt. Først skul­le vi ha­ve vand. Der gik 13 da­ge, in­den jeg fik mit før­ste bad her­ne­de. Hy­giej­nen var i be­gyn­del­sen re­du­ce­ret til ét bad én gang om ugen - i tre mi­nut­ter. Og vi sov 100 mand i én stor, åben hal i felt­sen­ge - fra be­fa­lings­mænd til sol­da­ter, « for­tæl­ler Poul Broch.

Mad­le­de af fel­tra­tio­ner­ne

Tæn­ker ik­ke over fa­ren

Poul Broch, der er ud­sendt på sin an­den mis­sion for nu. Selv om kam­pen mod Is­la­misk Stat bli­ver svær at vin­de en­de­ligt.

» Så­dan er det. Det er mit job. Lang­turs­chauf­fø­rer og man­ge an­dre li­der og­så af­savn. Uden det skal ly­de for højtra­ven­de, har jeg en klar op­ga­ve, jeg vil fuld­fø­re. I før­ste om­gang skal vi som Hold 1 ba­ne vej­en for, at de næ­ste dan­ske hold får go­de ar­bejds­be­tin­gel­ser. Lej­ren bli­ver byg­get op, ef­ter alt var øde­lagt. Vi le­ver sam­ti­dig i en ver­den, hvor der fin­des kræf­ter, der ha­der os. Det må vi for­hol­de os til og gø­re no­get ved. Det fø­ler jeg, at jeg er i færd med, « si­ger Poul Broch.

Is­la­misk Stat er trængt

For­svars­mi­ni­ster Ni­co­lai Wam­men var i ugens løb var på et hem­me­lig­holdt lyn­vi­sit bag fjen­dens linjer for at tak­ke det dan­ske kon­tin­gent på 120 dan­ske sol­da­ter på al- Asad ba­sen i Irak for de­res kamp mod Is­la­misk Stat. Fo­to­ravn

Den 35- åri­ge kap­ta­jn Poul Broch har sam­men med si­ne kol­le­ger skul­let byg­ge den dan­ske lejr på alAsad- ba­sen op fra bun­den. Blandt an­det har de i ter­ræ­net om ba­sens 42 ki­lo­me­ter fun­det 1.000 så­kald­te T- Walls, hø­je be­skyt­tel­ses­væg­ge i ce­ment, som nu om­rin­ger lej­ren. Fo­to­ravn

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.