ET BAD ’’

BT - - NYHEDER - Poul Broch, kap­ta­jn i Irak

blandt an­det vo­res F- 16 fly hjæl­per. Vi kon­trol­le­rer og­så luftrum­met bed­re, så de ik­ke kan gem­me sig. Men vi er re­sten af An­bar- provin­sen, der stræk­ker sig op til Sy­ri­en, er i den grad hær­get af Is­la­misk Stat.

Næ­sten in­gen by­er fun­ge­rer, og mod­løs­he­den er stor. Is­la­misk Stat ter­r­o­ri­se­rer.

De 800 iraki­ske sol­da­ter, som dan­sker­ne for­sø­ger at ind­g­y­de kam­plyst og dit­to ev­ner, bor i en forar­met provins, hvor den dår­li­ge løn ik­ke gi­ver in­ci­ta­ment i sig selv til at gri­be ma­skin­ge­væ­ret.

He­le den ve­st­li­ge ver­den har dog la­vet den sto­re fejl at in­va­de­re Irak med eg­ne trop­per - én gang for me­get. Der­for må lo­ka­le mus­li­mer selv gø­re ar­bej­det.

For to da­ge si­den fik jeg mit før­ste frisk til­be­red­te må­l­tid, mens jeg har væ­ret her. Det var fra nog­le au­stra­li­e­re på ba­sen, som får flø­jet kød ind. Vi le­ver ude­luk­ken­de af fel­tra­tio­ner, og det gi­ver alt­så mad­le­de med pul­ver­mad og pul­ver­mælk Men jeg kan le­ve højt på det må­l­tid

Fy­re­de he­le hæ­ren

» Jeg sy­nes, den me­ni­ge sol­dat har en rig­tig god mo­ti­va­tion. Men der er nog­le sto­re ud­for­drin­ger. Blandt an­det hos de iraki­ske of­fi­ce­rer. Da vi gik ind i 2003, blev he­le den iraki­ske hær fy­ret. Nu står vi med nog­le uud­dan­ne­de of­fi­ce­rer, som må­ske har væ­ret nog­le ud­mær­ke­de klan­le­de­re. Men der er lang vej der­fra til at kun­ne le­de sol­da­ter mod så godt or­ga­ni­se­re­de ter­r­o­ri­ster som Is­la­misk Stats. «

Poul Broch tror dog på pro­jek­tet.

» Det er jo lyk­ke­des os at få en vand­bor­ing, så vi jævn­ligt kan få bad. Så me­get kan la­de sig gø­re, « smi­ler aar­hu­si­a­ne­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.