Ira­ker­ne er skar­pe – men dov­ne

BT - - NYHEDER - Mor­ten Ravn mora@ stif­ten. dk

KUL­TUR­FOR­SKEL­LE

Over­ser­gent Bent Agent, som der står på hans ca­mou­fla­ge- jak­ke, tror på det. Han træ­ner dag­ligt nog­le af de 800 iraki­ske sol­da­ter, som skal op i et dansk kamp­gear, når de ta­ger kam­pen op mod de on­de kræf­ter fra Is­la­misk Stat.

» Det her er min 11. mis­sion. Jeg var ud­sendt til Bos­ni­en i 1993. Se­ne­re i 2006 og 2008 var jeg på fe­rie på Bal­kan, så vo­res ind­sats kan godt vir­ke, « ly­der det op­ti­mi­stisk fra Bent Agent.

Der er dog sten i ør­kensan­det for de dan­ske in­struk- tø­rer i Irak. For ek­sem­pel er våb­ne­ne, den iraki­ske hær ud­ru­stes med, øst­eu­ro­pæ­i­ske. På den led vil­le det væ­re smart, at nog­le polakker, der be­nyt­ter sam­me vå­ben, over­tog den del af træ­nin­gen.

Men det er ik­ke ko­or­di­ne­ret blandt ko­a­li­tio­nens 60 lan­de, som har dan­net fæl­les front mod Is­la­misk Stat. An­dre me­ner, at der er for få tol­ke.

» Men den si­de af sa­gen kla­rer vi egent­lig godt nok. Vi kan jo­ke med ira­ker­ne. Så vi er nå­et langt - og vi fin­der folk, der kan en­gelsk og kan over­sæt­te, « si­ger ser­gent Ja­ck.

De fle­ste er en­tu­si­a­sti­ske

Bent Agent har og­så un­der­vist af­g­ha­ne­re i kri­gens tek­nik­ker. 120 dan­ske sol­da­ter be­fin­der sig midt i Is­la­misk Stats stær­ke­ste bastion: An­bar- provin­sen i det ve­st­li­ge Irak - på den ame­ri­kan­ske Al- Asad luft­ba­se. Det er langt­fra en ufar­lig mis­sion for det dan­ske kon­tin­gent. 30 ra­ket­an­greb har dan­sker­ne op­le­vet, si­den de kom i fe­bru­ar for at træ­ne iraki­ske sol­da­ter. Midt i fe­bru­ar blev ba­sen og­så an­gre­bet di­rek­te af IS. Ot­te selv­mord­s­bom­be­re blev dræbt ved ind­gan­gen til ba­sen - og IS slå­et til­ba­ge. 25- 30 IS- ter­r­o­ri­ster blev dræbt af de iraki­ske styr­ker. På ba­sen træ­ner og ud­dan­ner de dan­ske sol­da­ter så­kald­te sik­ker­heds­styr­ker fra den iraki­ske hær, så de kan ta­ge kam­pen op mod - og be­kæm­pe - Is­la­misk Stat. Det sker sam­men med 320 ame­ri­kan­ske sol­da­ter og in­struk­tø­rer. Me­nin­gen er, at iraki­ske styr­ker skal gø­re det ar­bej­de fær­digt på land­jor­den, som blandt an­dre dan­ske F- 16 fly gø­der

» Sam­men­lig­net med af­g­ha­ner­ne går det godt. Ira­ker­ne er skar­pe. For­står lyn­hur­tigt. Til gen­gæld er de dov­ne. Af­g­ha­ner­ne skal of­te ha­ve skå­ret tin­ge­ne ud i pap - men så ta­ger de dem og­så til sig, « si­ger Bent Agent.

Bykamp var sjovt

» Det vig­tig­ste er, at de har en­ga­ge­men­tet, « si­ger Ja­ck.

» Det me­ner jeg, de har. I dag lod vi træ­nin­gen gå over tid, for­di de var en­ga­ge­re­de og syn­tes bykamp fra hus til hus var rig­tig sjovt. Det er så­dan nog­le da­ge, der er go­de. Og der er man­ge da­ge, hvor de væl­ger rig­tigt, når de står over­for fle­re valg. Så ryk­ker det, « si­ger Ja­ck. for med de­res luf­tan­greb sam­men med an­dre fly fra ko­a­li­tio­nen, der med USA i spid­sen tæl­ler 60 na­tio­ner. Fol­ke­tin­get be­slut­te­de i ok­to­ber 2014 at del­ta­ge i ko­a­li­tio­nen un­der USAs le­del­se i kam­pen mod Is­la­misk Stat i Irak og Sy­ri­en. Ud over ka­pa­ci­tets­op­byg­nings­bi­dra­get, som de 120 dan­ske­re kal­des i Irak, er syv dan­ske F- 16 fly og et per­so­nel på 90 ud­sta­tio­ne­ret i på al- Ja­ber ba­sen i Kuwait, hvor­fra de har flø­jet om­kring 350 mis­sio­ner og smidt knap 250 bom­ber. Den dan­ske ind­sats mod IS er ik­ke gra­tis. Da Fol­ke­tin­get send­te dan­ske pi­lo­ter og sol­da­ter i krig i ef­ter­å­ret, lød pri­sen på en ek­stra­reg­ning på 110- 135 mil­li­o­ner kro­ner om året. Men merom­kost­nin­ger­ne lø­ber op i om­kring 375 mio. kro­ner.

Fi­re på en bænk, der midt i Irak tror på, at den dan­ske ind­sats hjæl­per: Fra ven­stre: Kon­sta­bel Schwarz, over­kon­sta­bel af 1. grad Jeff, Ja­ck, ser­gent, og over­ser­gent Bent Agent. Fo­to­ravn

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.