Ar­kæ­o­lo­gisk ju­vel tru­es af IS- kri­ge­re

BT - - NYHEDER - Sus­an­ne Jo­hans­son suss@ bt. dk Fo­to: AFP

SY­RI­EN

De har al­le­re­de ind­ta­get den nord­li­ge del af om­rå­det. Og nu fryg­ter så­vel ar­kæ­o­lo­ger som Unesco for, hvad der sker, når IS kri­ger­ne ryk­ker et par km læn­ge­re syd­på. Og ram­mer Mel­le­mø­stens ar­kæ­o­lo­gi­ske ju­vel, by­en Pal­myra, som er på Unescos ver­dens­arvs­li­ste.

Og fryg­ten er be­ret­ti­get. IS har al­le­re­de tid­li­ge­re de­stru­e­ret fle­re ar­kæ­o­lo­gi­ske plad­ser på de­res skrup­pel­lø­se frem­ryk­nin­ger i bå­de Irak og Sy­ri­en.

Der­for har Unesco nu bedt FNs sik­ker­heds­råd om at age­re. Om at sik­re, at den unik­ke ar­kæ­o­lo­gi­ske by be­va­res.

Uer­stat­te­lig skat

» Pal­myra re­præ­sen­te­rer en uer­stat­te­lig skat for det sy­ri­ske folk og for he­le ver­den, « som Unescos ge­ne­ral­di­rek­tør Iri­na Boko­va ud­tryk­ker det.

Pal­myra lig­ger i det cen­tra­le Sy­ri­en, ca. 200 km nor­døst for Da­ma­scus, og var for 2.000 år si­den et cen­tralt stop for ka­ra­va­ner, som kryd­se­de den sy­ri­ske ør­ken.

Nævnt i Bi­be­len

By­en er nævnt i Det Gam­le Te­sta­men­te og me­nes at væ­re grund­lagt af kong Sa­lo­mon. Den er en af de stør­ste turi­stat­trak­tio­ner i Sy­ri­en.

» Pal­myra må red­des, « sag­de Iri­na Boko­va fra Unesco på en kon­fe­ren­ce i Cairo for­le­den.

Ar­kiv­fo­to af den ar­kæ­o­lo­gi­ske by Pal­myra – Sy­ri­ens stør­ste turi­stat­trak­tion – som nu er i fa­re for at bli­ve de­stru­e­ret af IS. Fo­to: EPA

IS be­fin­der sig kun få km fra den hi­sto­ri­ske by, som næv­nes i Det Gam­le Te­sta­men­te.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.