FRA RE­A­LI­TY TI

I går var der lys­ning for prins Carl Phi­lip og So­fia Hel­lq­vist i Sto­ck­ho

BT - - NYHEDER - Sus­an­ne Jo­hans­son suss@ bt. dk

LYS­NING

I fem år har der væ­ret mas­ser af kri­ti­ske rø­ster blandt sven­sker­ne. Rø­ster som svul­me­de over af for­ar­gel­se over prin­sens valg af kæ­re­ste. Og over at det sven­ske kon­ge­hus skul­le syn­ke så dybt som at fø­je en tid­li­ge­re re­a­li­ty­stjer­ne og un­der­tøjs­mo­del til de roy­a­le ræk­ker.

Men kri­tik­ken stak til­sy­ne­la­den­de ik­ke dy­be­re end som så.

I går var der nem­lig stor­stilet lys­nings- ce­re­mo­ni for prins Carl Phi­lip og So­fia Hel­lq­vist i Slotskir­ken i Sto­ck­holm. En ce­re­mo­ni, som stam­mer helt til­ba­ge fra1200- tal­let, og hvor for­sam­lin­gen net­op har mu­lig­hed for at gø­re ind­si­gel­se over­for ind­gå­el­se af æg­te­ska­bet. Men trods kri­tik­ken, og trods of­fent­lig ad­gang til ce­re­mo­ni­en, hav­de in­gen i kir­ken ind­ven­din­ger, og præ­sten kun­ne gi­ve sin vel­sig­nel­se. Der­med bli­ver der - som plan­lagt - stort bryl­lup hin­si­dan den 13. ju­ni.

Af­klædt mo­del og re­a­li­ty­stjer­ne

Det er som sagt den 30- åri­ge So­fia Hel­lq­vists for­tid, der har na­get sven­sker­ne.

Da hun i en al­der af 18 år flyt­te­de til Sto­ck­holm, be­gynd­te hun nem­lig en kar­ri­e­re som mo­del. Un­der­tøjs­mo­del. Og tak­ket væ­re sit ud­se­en­de og vel­trim­me­de krop var hun en ut­ro­lig po­pu­lær én af slagsen.

Der­til kom, at hun var en me­get brugt mo­del i man­de­bla­det Slitz, hvor fle­re af bil­le­der­ne af hen­de nær­mest hav­de po­r­no­gra­fisk ka­rak­ter

g for ti år si­den var hun næ­sten helt af­klædt igen. Som del­ta­ger i den sven­ske ud­ga­ve af re­a­li­tys­howet ’ Pa­ra­di­se Ho­tel’. Ik­ke li­ge­frem et cv, der em­mer af prin­ses­se- po­ten­ti­a­le.

Da prins Carl Phi­lip for fem år si­den be­gynd­te at da­te So­fia Hel­lq­vist, var det da og­så no­get af en hem­me­lig af­fæ­re, som de sven­ske pa­pa­ra­zzi- fo­to­gra­fer gjor­de alt, hvad de kun­ne, for at brin­ge ud til of­fent­lig­he­den.

Der blev be­nyt­tet bag­dø­re. To­ne­de ru­der. Og hvad man nu el­lers kan fin­de på for at hol­de snus­ha­ner væk.

Men selv­om for­ar­gel­sen ly­ste ud af spal­ter­ne i de sven­ske avi­ser, hav­de kær­lig­he­den bidt sig fast, og 35- åri­ge prins Carl Phi­lip vil­le ha­ve sin So­fia. Hvad en­ten sven­sker­ne vil­le det el­ler ej.

Og sid­ste som­mer of­fent­lig­gjor­de par­ret så de­res for­lovel­se. Og en bryl­lups­da­to.

Kan prin­ses­ser væ­re ta­to­ve­re­de?

At So­fia Hel­lq­vist ef­ter ’ Pa­ra­di­se Ho­tel’ har ud­dan­net sig til cer­ti­fi­ce­ret yo­galæ­rer, har stu­de­ret øko­no­mi og for­ret­nings­ud­vik­ling på uni­ver­si­te­tet i New York, har stu­de­ret global etik i Sto­ck­holm og ud­ført fri­vil­ligt ar­bej­de i Gha­na og Syd­afri­ka, har fyldt knap så me­get i pres­sen.

Og selv­om den of­fent­li­ge kri­tik er stil­net en del af, blus­ser hef­tig de­bat sta­dig op i ny og næ. Så sent som i sid­ste uge over te­ma­et ta­to­ve­rin­ger.

For mel­lem si­ne skul­der­bla­de har So­fia Hel­lq­vist en ta­to­ve­ring af en sol. Som hun ik­ke gør no­get - el­ler iføl­ge kri­ti­ker­ne ik­ke nok - for at skju­le. Og er det ac­cep­ta­belt for en kon­ge­lig?

En svensk kon­ge­hu­s­eks­pert sag­de nej. Den skul­le fjer­nes.

» Hun skal bæ­re man­ge kjo­ler frem­over, og da er det vig­tigt med til­pas­nin­gen. Spe­ci­elt når hun skal re­præ­sen­te­re de me­re kon­ser­va­ti­ve, roy­a­le kred­se i Eu­ro­pa, « sag­de eks­per­ten Sten Hed­man til Af­ton­bla­det, mens en mo­de­eks­pert i Expres­sen men­te, at So­fia Hel­lq­vist skal gø­re med sin ta­to­ve­ring, som hun vil

Og det spil­ler in­gen rol­le, hvad an­dre me­ner, « men­te Mag­da­le­na Ri­b­bing i Expres­sen.

’ Jeg for­try­der in­tet’

Udadtil la­der det til, at den 30- åri­ge So­fia Hel­lq­vist ta­ger po­sty­ret om sin per­son og sin for­tid med knu­sen­de ro.

I en dokumentar- ud­sen­del­se, som blev sendt på svensk tv i be­gyn­del­sen af året, un­der­stre­ge­de hun i hvert fald, at hun for­længst er kom­met vi­de­re.

» Der er skre­vet så me­get om det, og det ke­der mig. Det ske­te for ti år si­den, jeg er kom­met vi­de­re i mit liv. Men jeg for­try­der in­tet af det. For al­le er­fa­rin­ger er med til at ska­be et men­ne­ske. Og jeg kan kun si­ge, at jeg har le­vet li­vet 100 pct., « si­ger So­fia Hel­lq­vist i do­ku­men­ta­ren.

Snart be­gyn­der dog hen­des nye liv. Et liv som prin­ses­se.

Ef­ter vel­sig­nel­sen i Slotskir­ken i går ud­send­te hof­fet i Sve­ri­ge en pres­se­med­del­el­se, hvor kong Carl Gustaf be­kendt­gjor­de hen­des nye ti­tel.

’ Hans Ma­jestæt Kon­gen har be­slut­tet, at Frø­ken So­fia Hel­lq­vist, ved ind­gå­el­sen af æg­te­skab med H. K. H. Prins Carl Phi­lip, skal op­ta­ges i Kon­ge­hu­set og der­med bæ­re tit­len H. K. H. Prin­ses­se So­fia, Her­tu­gin­de af Värm­land’.

Og må­ske var det dét, der skul­le til for at luk­ke mun­den på de sid­ste kri­ti­ke­re.

I hvert fald skrev Expres­sens roy­a­le me­d­ar­bej­der i går på sin blog: ’ Nu får Sve­ri­ge en ny prin­ses­se, og spør­ger man mig, er jeg over­be­vist om, at hun kom­mer til at gø­re det fan­ta­stisk. So­fia er unik, og frem for alt mo­der­ne’.

Om det er en af grun­de­ne til, at en af fol­ke­ga­ver­ne til par­ret var en elgu­i­tar, skal vi ik­ke gis­ne om her.

Da­gen i går var før­ste gang, hvor So­fia Hel­lq­vists for­æl­dre og to sø­stre var of­fi­ci­elt in­vi­te­re­de af kon­ge­hu­set.

.

MAN­DAG 18. MAJ 2015

»

.

Så smuk­ke og lyk­ke­li­ge så So­fia Hel­lq­vist og prins Carl Phi­lip ud, da de i går hav­de få­et præ­stens vel­sig­nel­se til det kommen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.