L RIG­TIG ROY­AL

Olm og der­med er før­ste skridt ta­get ind i æg­te­ska­bet

BT - - NYHEDER - De bryl­lup. Fo­to: TT

MAN­DAG 18. MAJ 2015

Lil­le Estel­le var me­get nys­ger­rig og slug­te alt, hvad der ske­te i kir­ken, råt. Fo­to: TT

Blandt de man­ge ga­ver til det kom­men­de bru­de­par fra det sven­ske folk var en elek­trisk gu­i­tar, en to­mands- ka­jak og en bænk i Älv­da­len, by­en hvor So­fia Hel­lq­vist er vok­set op.

Det var før­ste gang So­fia Hel­lq­vists for­æl­dre Ma­rie og Erik Hel­lq­vist var of­fi­ci­elt in­vi­te­ret med til et royalt ar­ran­ge­ment. Her stil­ler de op til fo­to­gra­fe­ring, sam­men med dron­ning Sil­via og kong Carl Gustaf

I kir­ken var det al­vor­li­ge mi­ner, der præ­ge­de de roy­a­le an­sig­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.