SØVN­HOR­MON BE

Be­hand­ling med søvn­hor­monet me­la­to­nin kan bå­de fore­byg­ge

BT - - SUNDHED - Heidi Pe­der­sen hped@ bt. dk bag­ge@ bt. dk

SØVN­HOR­MON

Tor­ben Bag­ge Bed­re over­le­vel­se, fær­re bi­virk­nin­ger, min­dre syg­dom. Det ly­der næ­sten for godt til at væ­re sandt, men det er fak­tisk, hvad man kan op­nå, når man kom­bi­ne­rer hor­monet me­la­to­nin med al­le­re­de ek­si­ste­ren­de ke­mo­te­ra­pi. Sam­ti­dig ser me­la­to­nin og­så ud til at kun­ne mind­ske ri­si­ko­en for, at kræf­ten over­ho­ve­det op­står.

Hvert år får op mod 35.000 dan­ske­re kon­sta­te­ret kræft, men fle­re til­fæl­de og de der­til­hø­ren­de døds­fald kun­ne må­ske frem­over und­gås. Det for­tæl­ler pro­fes­sor i im­mu­no­lo­gi ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet Mo­gens Helweg Claës­son:

» Det ser ud til, ud fra den forsk­ning som al­le­re­de er la­vet, at vi med me­la­to­nin kan for­læn­ge li­vet med op til et år for ke­mo­be­hand­le­de pa­tien­ter. Det ly­der må­ske ik­ke af så me­get, men det er en livs­for­læn­gen­de ef­fekt på op mod 50 pct. i for­hold til ek­si­ste­ren­de be­hand­ling, « si­ger pro­fes­soren, der sam­men med me­di­cin­stu­de­ren­de An­na Gry Vint­her har sam­men­fat­tet ek­si­ste­ren­de forsk­ning på om­rå­det i en ar­ti­kel i Uge­skrift for Læ­ger, som udkommer i dag. det kun­ne bli­ve brugt i Dan­mark. For vi kan jo se fra den ek­si­ste­ren­de forsk­ning, at det har et stort po­ten­ti­a­le, « si­ger pro­fes­soren og ud­dy­ber virk­nin­gen af hor­monet:

» Ke­mo­te­ra­pi hæm­mer im­mun­sy­ste­met gan­ske ge­val­digt, men ved hjælp af me­la­to­nin kan man ret­te op på den nedbrydning, som fin­der sted. Hor­monet la­der til at kun­ne be­skyt­te krop­pens cel­ler og væv, så det mind­sker den ska­de­li­ge virk­ning af ke­mo­te­ra­pi sam­ti­dig med, at det hæm­mer virk­nin­gen af østro­gen, som nog­le kræfts­vul­ster er af­hæn­gi­ge af. Det har i det he­le ta­get en gavn­lig virk­ning på im­mun­sy­ste­met, og der­for kan det mu­lig­vis og­så væ­re med til at fore­byg­ge syg­dom­men, « si­ger han.

Me­re forsk­ning

Hos Kræf­tens Bekæm­pel­se ser man po­si­tivt på forsk­nin­gen fra ud­lan­det:

» Vi ken­der al­le­re­de til me­la­to­nin, men vi an­ser det på nu­væ­ren­de tids­punkt me­re som en al­ter­na­tiv be­hand­ling mod kræft. Men jeg kun­ne da godt fo­re­stil­le mig, at det li­ge­som an­dre stof­fer kun­ne op­nå egent­lig sta­tus af me­di­cin mod kræft. Det har vi f. eks. tid­li­ge­re set med vi­ta­min A- sy­re, der nu bli­ver brugt mod leukæ­mi. Der­for er det selv­føl­ge­lig in­ter­es­sant vi­den, som kun­ne væ­re spæn­den­de at for­ske me­re i her­hjem­me, « si­ger over­læ­ge i Kræf­tens Bekæm­pel­se Jens Oluf Bruun Pe­der­sen.

Den forsk­ning, der ind­til nu er la­vet om­kring me­la­to­nin, kred­ser om­kring nog­le af de stør­re kræft­for­mer som bryst­kræft, tarm­kræft, pro­sta­ta­kræft. Be­hand­lin­gen vur­de­res på grund af den me­get la­ve be­hand­lings­pris at ha­ve ’ stort po­ten­ti­a­le’.

» En be­hand­ling med 20 mg pr. døgn vil ko­ste 60 kro­ner for tre uger. Det er van­vit­tig bil­ligt sam­men­lig­net med ek­si­ste­ren­de me­di­cin mod kræft, « si­ger pro­fes­sor Mo­gens Helweg Claës­son, der dog ik­ke me­ner, at søvn­hor­monet skal er­stat­te ke­mo­te­ra­pi i frem­ti­den:

» Me­la­to­nin vil nok i hø­je­re grad - li­ge­som ke­mo­te­ra­pi - bli­ve brugt i kom­bi­na­tion med mo­der­ne for­mer for im­munak­ti­ve stof­fer, som f. eks. an­ti­stof­fer, cel­le­te­ra­pi­er og kræftvac­ci­ner, « si­ger han.

MAN­DAG 18. MAJ 2015

Forsk­ning har vist, at hor­monet me­la­to­nin styr­ker im­mun­for­sva­ret og er med til at be­skyt­te krop­pens cel­ler og væv mod kræft­cel­ler. Der­for kan det må­ske bli­ve en del af frem­ti­dens kræft­be­hand­ling.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.