’’

BT - - SUNDHED - Mo­gens Helweg Claës­son, pro­fes­sor i im­mu­no­lo­gi

Ke­mo­te­ra­pi hæm­mer im­mun­sy­ste­met gan­ske ge­val­digt, men ved hjælp af me­la­to­nin kan man ret­te op på den nedbrydning, som fin­der sted

I ar­tik­len op­for­drer de dan­ske spe­ci­al­læ­ger til at ind­dra­ge me­la­to­nin i be­hand­lin­gen af kræft.

Me­la­to­nin er et hor­mon, der pro­du­ce­res i hjer­nens kog­lekir­tel un­der søvn. Det an­ven­des al­le­re­de i pil­le­form af mil­li­o­ner ver­den over mod mildt søvn­be­svær og for­styr­rel­se i døgn­ryt­men, så­kaldt jet­lag, og det fås og­så på re­cept her­hjem­me. Me­la­to­nins mu­li­ge ef­fekt mod kræft har væ­ret kendt in­den for de se­ne­ste fem til ti år, men forsk­nin­gen mang­ler sta­dig at slå igen­nem i Ve­sten og her­hjem­me, for­tæl­ler Mo­gens Helweg Claës­son:

» Vi vil ger­ne op­for­dre dan­ske læ­ger til at la­ve en stra­te­gi for, hvor­dan

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.