EKÆMPER KRÆFT Krop­pens su­per- hor­mon

E og be­kæm­pe kræft, vi­ser loven­de ny forsk­ning

BT - - SUNDHED -

MAN­DAG 18. MAJ 2015

Me­la­to­nin

er et hor­mon, som dan­nes i kog­lekir­t­len i hjer­nen og i øjets net­hin­de. Pro­duk­tio­nen af me­la­to­nin går i gang al­le­re­de kort ef­ter føds­len, og pro­duk­tio­nen sti­ger yder­li­ge­re fra tre- fem års al­de­ren frem til vok­se­nal­de­ren. Hos æl­dre er pro­duk­tio­nen fal­det til et mini­mum.

Hor­monet

dan­nes spe­ci­elt i døg­nets mør­ke ti­mer og gør os træt­te. Me­la­to­nin er så­le­des krop­pens egen sove­me­di­cin, som pum­per ud i hjer­nen, så læn­ge vi op­hol­der os i mør­ke. I takt med at ly­set ven­der til­ba­ge om mor­ge­nen, el­ler når vi tæn­der for en lam­pe, sen­des en be­sked fra øj­ne­ne til hjer­ne­om­rå­det hy­po­ta­lamus om at stop­pe pro­duk­tio­nen af me­la­to­nin.

Me­la­to­nin

an­ven­des i dag som et mildt sove­mid­del og til be­hand­ling af for­styr­rel­se i døgn­ryt­men, så­kaldt jet­lag. Se­ne­st har forsk­ning fra Aar­hus Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal vist, at me­la­to­nin i pil­le­form kan styr­ke knog­le­væv. Det får så­le­des kal­kind­hol­det til at sti­ge om­kring lår­bens­hal­sen, vi­ser Aar­hus- stu­di­et med en grup­pe kvin­de­li­ge for­søgs­per­so­ner, der har pas­se­ret over­gangs­al­de­ren.

Ny

in­ter­na­tio­nal forsk­ning pe­ger på, at me­la­to­nin styr­ker im­mun­for­sva­ret og er med til at be­skyt­te krop­pens cel­ler og væv mod kræft. Det ned­sæt­ter sam­ti­dig den ska­de­li­ge virk­ning, som stråler og ke­mo har på krop­pen, li­ge­som det hæm­mer pro­duk­tio­nen af hor­monet østro­gen, som vis­se kræfts­vul­ster er af­hæn­gi­ge af. Me­la­to­nin fås på re­cept på dan­ske apo­te­ker, i form af mid­let Circa­din.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.