Se mig – Spot p

Al­le, der er no­get - el­ler drøm­mer om at væ­re det - in­den for fil­mens ver­den, er i dis­se da­ge sam­let til den 68. film­festi­val i Can­nes

BT - - NYHEDER - Ni­els Pe­der­sen niep@ bt. dk ha­ve en for­kær­lig­hed for skæ­ve og pro­vo­ke­ren­de film. Nan­na Jakobs­gaard nann@ ber­ling­s­ke. dk Kri­sti­an Lind­berg krl@ ber­ling­s­ke. dk

FILMMEKKA

Can­nes er me­get me­re end kam­pen om den ef­ter­trag­te­de Guld­pal­me.

Stri­be­vis af film­stjer­ner, in­struk­tø­rer, pro­du­ce­re, tv- sel­ska­ber er på plads i film­by­en, hvor der net­op nu ar­bej­des på høj­tryk med at prom­ove­re, la­ve af­ta­ler og bli­ve set de rig­ti­ge ste­der. Ba­re spørg Cas­per Christensen, Frank Hvam og re­sten af hol­det bag fil­men ’ Klovn Fore­ver’, som na­tur­lig­vis og­så er til ste­de for at gø­re op­mærk­som på sig selv, selv-

FILM­FESTI­VA­LEN I CAN­NES

Den

in­ter­na­tio­na­le Film­festi­val i Can­nes blev af­holdt for før­ste gang i 1946.

dag er den an­er­kendt som ver­dens mest pre­sti­ge­ful­de film­festi­val og en kæm­pe me­di­e­be­gi­ven­hed.

’ Guld­pal­men’ er en af film­bran­chens for­nem­ste pri­ser. Jury­en i Can­nes er be­rømt for at

IHo­ved­pri­sen

om fil­men først får pre­mi­e­re til sep­tem­ber.

Kam­pen om film­festi­va­lens Guld­pal­me står iføl­ge an­mel­der­ne mel­lem den ame­ri­kan­ske in­struk­tør Todd Hay­nes’ film ’ Ca­rol’, som hand­ler om kær­lig­hed mel­lem to kvin­der i 1950’ er­nes USA og den un­gar­ske in­struk­tør László Ne­mes’ dra­ma ’ Saul Fia’, der fo­re­går i ud­ryd­del­ses­lej­ren Aus­chwitz i 1944.

Men de og al­le de an­dre film, som er med i oplø­bet til Guld­pal­mer­ne må de­le op­mærk­som­he­den med al­le de an­dre stjer­ner, som kæm­per om spot­ly­set i Can­nes net­op nu.

Dan­mark

har tre gan­ge vun­det Guld­pal­men. Bil­le Au­gust modt­og den i 1988 for ’ Pel­le Ero­bre­ren’ og i 1992 for ’ Den go­de vil­je’, mens Lars Von Tri­er vandt i år 2000 med fil­men ’ Dancer in the Dark’ ( fo­to).

BRAN­DING Det dan­ske flag blaf­rer i vin­den ved ma­ri­na­en i Can­nes i dis­se da­ge. Det sam­me gør bran­det ’ Dan­mark’. For ved si­den af de man­ge ver­denspre­mi­e­rer i festi­val­palæ­et, er Can­nes og­så køb­mæn­de­nes festi­val. Og Dan­marks tre re­gio­na­le film­fon­de er i det syd- fran­ske for at træk­ke uden­land­ske film­pro­duk­tio­ner til Dan­mark.

» Vi er her for at gø­re op­mærk­som på, at vi er et me­get ve­l­ud­vik­let og in­ter­es­sant film­land, « si­ger Thomas Gam­melt­oft, der er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Co­pen­ha­gen Film Fund.

Men hvad er det, der gør Dan­mark til et sær­ligt film­land?

» Dan­mark er ik­ke et bil­ligt land ( at op­ta­ge i, red.), og det

MAN­DAG 18. MAJ 2015 er vi hel­ler ik­ke kendt for at væ­re, men hvis man kan tip­pe ind på den dan­ske ar­bejds­me­to­de, som er min­dre hold, me­re an­svar til den en­kel­te og en me­get flad struk­tur, så kan du vir­ke­lig spa­re pen­ge og gø­re det in­ter­es­sant, « for­kla­rer Thomas Gam­melt­oft.

Smuk­ke sce­ner

Han bak­kes op af FilmFyns ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Bo Damgaard.

» Vi ar­bej­der

i min­dre crews, vi er hur­ti­ge­re, der er langt stør­re flek­si­bi­li­tet, og bu­reau­kra­ti­et er min­dre. På Fyn spe­ci­elt ta­ger det kun tre ti­mer at få til­la­del­ser fra kom­mu­ner og myn­dig­he­der, « si­ger han.

Der­u­d­over bran­der fon­de­ne hver især Dan­mark på de man­ge smuk­ke ste­der i de­res om­rå­de.

» Selv om Dan­mark er et ret lil­le land, er det og­så et me­get mang­fol­digt land. Der er man­ge for­skel­li­ge ty­per af lo-

Den me­xi­kan­ske sku­e­spil­ler, in­struk­tør og pro­du­cer Sal­ma Hay­ek er ef­ter­hån­den ble­vet 48 år gam­mel, men man må si­ge, at hun hol­der sig godt. Der skul­le nu hel­ler ik­ke mang­le pen­ge på ki­ste­bun­den til at hol­de ud­se­en­det ved li­ge. Selv tje­ner Hay­ek en­dog rig­tig godt, og ge­ma­len Fran­cois- Hen­ri Pi­nault er en af Frank­rigs ri­ge­ste mænd. Og­så Hay­ek er på vej ind til fore­vis­nin­gen af den ame­ri­kan­ske in­struk­tør Todd Hay­es’ film ’ Ca­rol’. Fo­to: Reu­ters

Den ame­ri­kan­ske sku­e­spil­ler og pro­du­cer Eva Longo­ria er som al­tid et yderst po­pu­lært mål for fo­to­gra­fer­nes lin­ser. Hun lag­de i går vej­en for­bi den rø­de lø­ber, før hun tog ind til fore­vis­nin­gen af fil­men ’ Ca­rol’, som er blandt fa­vo­rit­ter­ne til at lø­be med den ef­ter­trag­te­de Guld­pal­me på den 68. Film­festi­val i Can­nes. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.