På Can­nes

BT - - NYHEDER -

MAN­DAG 18. MAJ 2015 ca­tions, « si­ger Car­sten Holst, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Den Ve­st­dan­ske Film­pul­je.

» Hvad en­ten det er Kø­ben­havn el­ler the co­un­trysi­de, lig­ger der rent æste­tisk nog­le unik­ke sel­ling po­ints i den må­de, vi ser ud på. Vi har set Pa­ris, London og Rio de Ja­neiro. Og i al­le de tv- se­ri­er, der er po­pu­læ­re li­ge for øje­blik­ket – for ek­sem­pel ’ Ar­vin­ger­ne’ og for den sags skyld ’ 1864’ – kom­mer et an­det look, « til­fø­jer Bo Damgaard.

Som no­get nyt er turis­me­or­ga­ni­sa­tio­nen Vi­sitDan­mark og­så med i Can­nes for at tæn­ke film­turis­me ind i stra­te­gi­en, når en dansk film el­ler tv- se­rie får pre­mi­e­re i ud­lan­det.

Op­ru­ster på film­turis­me

» Når folk i ud­lan­det ser en dansk film el­ler tv- se­rie, ska­ber det nog­le po­si­ti­ve as­so­ci­a­tio­ner, men de ved ik­ke nød­ven­dig­vis, hvad Dan­mark er. Og det er dér, vi kom­mer på ba­nen, « si­ger Sig­ne Lüth di Li­ber­to, der er in­ter­na­tio­nal pro­jekt­le­der for bran­ding i Vi­sit­Den­mark.

» Vi får for­talt, at fil­men rent fak­tisk er fra Dan­mark, har dan­ske sku­e­spil­le­re med, og at man i øv­rigt kan op­le­ve de og de ste­der som turist i de om­rå­der, hvor fil­men er op­ta­get. «

Claus Christensen, der er an­svars­ha­ven­de che­fre­dak­tør hos Film­ma­ga­si­net Ek­ko, ro­ser ini­ti­a­ti­vet i Can- nes, men un­der­stre­ger dog, at Dan­mark har svært ved at vin­de lo­ca­tion- kam­pen mod de stør­re lan­de.

» Uden­land­ske pro­duk­tio­ner er vant til at få skat­te­for­de­le el­ler bli­ve di­rek­te sub­sti­tu­e­ret af vært­slan­det. I Rio til­bød borg­meste­ren så­le­des at fuld­fi­nan­si­e­re Woo­dy Al­lens film, hvis han vil­le op­ta­ge den i by­en. Den slags kan vi ik­ke kon­kur­re­re med, li­ge­som vi og­så i for­hold til Ber­lin, Pa­ris og Rom kun har små­pen­ge at til­by­de, « si­ger han.

» Det er der­for nok klo­gest at glem­me drøm­men om Ja­mes Bond og ame­ri­kan­ske film og i ste­det sat­se på at få eu­ro­pæ­i­ske pro­duk­tio­ner til Dan­mark. Hvis de bli­ver en suc­ces, kan vi hå­be på, at ame­ri­ka­ner­ne får øj­ne­ne op for mu­lig­he­der­ne i Dan­mark, « ly­der det fra Claus Christensen.

Den pu­ert­o­ri­can­ske sku­e­spil­ler Be­ni­cio Del Toro an­kom­mer til frem­vis­nin­gen af den klas­si­ske ita­li­en­ske film ’ Roc­co and his Bro­t­hers’ fra 1960, som vi­ses i en ny­re­stau­re­ret ver­sion på Film­festi­va­len i Can­nes. Del Toro slog for al­vor igen­nem med rol­len som Fred Fen­ster i ’ The Usu­al Su­spects’ i 1995. Han har mod­ta­get en Oscar for bed­ste mand­li­ge birol­le i bå­de år 2000 og 2003 for fil­me­ne ’ Traf­fic’ og ’ 21 Grams’. Fo­to: AFP

Den sven­ske sku­e­spil­ler Noo­mi Ra­pa­ce po­se­rer un­der et fo­tos­hoot i for­bin­del­se med lan­ce­rin­gen af fil­men ’ Cal­las’, hvor hun skal spil­le ho­ved­rol­len som den iko­ni­ske ope­ra­san­ger Maria Cal­las. Her­hjem­me er Ra­pa­ce især kendt for rol­len som Lis­beth Sa­lan­der i fil­ma­ti­se­rin­gen af Stieg Lars­sons po­pu­læ­re Mil­len­ni­um- tri­lo­gi. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.