Top- film sny­der

’ Pitch Per­fect 2’ fin­der sted i Dan­mark - men film­hol­det for­lod al­drig USA

BT - - NYHEDER -

pen­ha­gen, Den­mark’. Men man skal ik­ke vi­de ret me­get om Dan­mark for at gen­nem­skue, at det he­le er fup.

Ma­ni­p­u­le­rer med vir­ke­lig­he­den

Nu er Hol­lywood selv­føl­ge­lig kendt for at ma­ni­p­u­le­re med vir­ke­lig­he­den. Men ’ Pitch Per­fect 2’ ryk­ker al­li­ge­vel ved ad­skil­li­ge græn­ser for tro­vær­dig­hed.

Med et gi­gan­tisk dol­lar- bud­get, som den de­bu­te­ren­de in­struk­tør Eliza­beth Banks hav­de til rå­dig­hed, skul­le man tro, at nog­le re­tur­bil­let­ter til Kø­ben­havn var til at over­kom­me.

’ The Da­nish Girl’, med bl. a. Oscar­vin­der Ed­die Red­may­ne på rol­le­li­sten, har net­op fær­dig­gjort op­ta­gel­ser­ne på selv­sam­me sted i den dan­ske ho­ved­stad.

Men på grund af tidspres, di­ver­se sku­e­spil­le­res fyld­te ka­len­de­re og selv­føl­ge­lig en vis po­r­tion ma­ge­lig­hed drop­pe­de Eliza­beth Banks og film­hol­det hur­tigt en­hver plan om at rej­se helt over til Skan­di­navi­en.

Og re­sul­ta­tet er op­sigtsvæk­ken­de. » Ja, der er mas­ser af dan­ske flag. Men jeg un­dre­de mig øje­blik­ke­ligt. Mi­ke Scott fra avi­sen Ti­mes Pi­cayu­ne fra New Or­le­ans. Og gan­ske rig­tigt.

In­drøm­mer snyd

I et in­ter­view med bla­det Va­ri­e­ty in­drøm­mer Eliza­beth Banks, der og­så er kendt for sin sto­re rol­le som Ef­fie Trin­ket i ’ The Hun­ger Ga­mes’se­ri­en, at al­le de ’ kø­ben­havn­ske sce­ner’ er op­ta­get i 35 gra­ders var­me i den ame­ri­kan­ske syd­stat Lou­i­si­a­na. Og si­den er den ma­ni­p­u­le­re­de dan­ske bag­grund ble­vet til­fø­jet med ti­dens fi­ne­ste com­pu­ter­tek­nik.

Men alt skal væ­re til­gi­vet, hvis ’ Pitch Per­fect 2’ kan ham­le op med ori­gi­na­len fra 2013.

Si­den sidst har vo­res hel­tin­der fra ’ Bar­den Bel­las’ mi­stet bå­de de­res go­de ryg­te og de­res mester­skab. Og for at gen­vin­de æren rej­ser de ( di­gi­talt) til Dan­mark, hvor ver­dens­mester­ska­bet i a cap­pel­la- sang an­gi­ve­ligt fin­der sted.

På det­te lidt uty­de­li­ge fo­to fra Goog­le Maps kan man se, at det ame­ri­kan­ske film­sel­skab har ma­ni­p­u­le­ret med Kø­ben­havn. Til høj­re er det vir­ke­lig­he­dens Nyhavn. Til ven­stre ses Hol­lywood- ud­ga­ven. Fo­to: Goog­le map og UIP

I fil­men spil­ler den dan­ske sku­e­spil­ler Bir­git­te Hjort Sø­ren­sen ( med blond knu­de i nak­ken) den syn­gen­de og dan­sen­de ty­ske skurk ’ Kom­mis­sar’. Fo­to: UIP

’ C o p e n h a g e n , Den­mark’ står der på hver si­de af sce­nen. Men lad dig ik­ke sny­de. Fil­men er op­ta­get i USA.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.