Bri­ter­ne ro­ser Bor­nedals ’ 1864’

BT - - NYHEDER - To­bi­as Tho­ma­sen to­th@ bt. dk

1864

Lør­dag kun­ne bri­ter­ne for før­ste gang se de før­ste af­snit af Ole Bor­nedals dramaserie ’ 1864’, og ro­ser­ne er man­ge.

Dan­ske tv- se­ri­er har stor suc­ces i ud­lan­det, og spe­ci­elt i Stor­bri­tan­ni­en har se­ri­er som Bor­gen og For­bry­del­sen få­et an­mel­de­re og se­e­re til at klap­pe be­gej­stret i hæn­der­ne. I lør­dags kun­ne end­nu en dansk tv- se­rie så rul­le hen over skær­me­ne, da BBC Four vi­ste ’ 1864’.

Hård mod­ta­gel­se hjem­me

De bri­ti­ske an­mel­del­ser ty­der på, at bri­ter­ne og­så kom­mer til at el­ske dra­ma­et om én af de stør­ste be­gi­ven­he­der i dansk hi­sto­rie - Sla­get i 1864.

Her­hjem­me har tv- se­ri­en der­i­mod få­et en no­get hår­de­re mod­ta­gel­se. Men det af­hol­der alt­så ik­ke bri­ter­ne fra at ta­ge godt imod ’ 1864’. Blandt an­det har The Te­le­graph haft stor om­ta­le af se­ri­en op til pre­mi­e­ren. The Te­le­grap­hs an­mel­der ro­ser den om­dis­ku­te­re­de se­rie til sky­er­ne:

Am­bi­tio­ner og kva­li­tet

» ’ 1864’ ose­de af am­bi­tio­ner, kva­li­tet og en episk, ci­ne­ma­tisk ræk­ke­vid­de, « skri­ver Ge­rard O ´ Do­novan.

Fi­re ud af fem stjer­ner står der på bund­linj­en, ef­ter The Te­le­graph har an­meldt den dan­ske dra­ma- se­rie. Ro­ser­ne fra The Te­le­graph bli­ver fulgt op af The Gu­ar­di­an med en stor om­ta­le, mens The In­de­pen­dent ik­ke ga­ran­te­rer, at ’ 1864’ får den helt sam­me suc­ces som de dan­ske for­gæn­ge­re:

Ba­re for­di de bri­ti­ske se­e­re slu­bre­de For­bry­del­sen i sig og gik ba­na­nas over Bor­gen, er der in­gen ga­ran­ti for, at vi øje­blik­ke­ligt vil fal­de for ’ 1864’, « skri­ver El­len E. Jo­nes for The In­de­pen­dent.

BBC Four vi­ste de to før­ste af­snit i lør­dags og føl­ger op med tred­je og fjer­de af­snit på lør­dag.

DRs dramaserie har få­et me­gen kri­tik for de hi­sto­ri­ske fak­ta her­hjem­me. Men i ud­lan­det ser de ud til at ta­ge godt imod Ole Bor­nedals dra­ma­ti­se­ring af sla­get ved Dybbøl Møl­le.

Fo­to: Per Ar­ne­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.