Kul­tur Me­lo­di Grand Prix Det 200.000.00 In­ter­na­tio­na­le Me­lo­di Grand Prix

Showet i Østrig har sam­me bud­get som i Dan­mark sid­ste år – men de hol­der det

BT - - KULTUR - Laurits Bak Lyck la­ly@ bt. dk se­e­re for­ven­tes at

EU­RO­VI­SION

Sid­ste års Eu­ro­vi­sion- fi na­le i Kø­ben­havn end­te med et dun­dren­de un­der­skud, og da slø­ret først blev løft et , væl­te­de ske­let­ter­ne ud af ska­bet. Iføl­ge ar­ran­gø­rer­ne kø­rer det­te års in­ter­na­tio­na­le Me­lo­di Grand Prix i Østrig med et me­re stramt bud­get. Før­ste se­mi­fi na­le fi nder sted tirs­dag.

Den skæg­ge­de kvin­de Con­chi­ta Wurst var knap trå­dt ned fra sce­nen på Eu­ro­vi­sion Island, som Refsha­leø­en var ble­vet om­døbt i for­å­ret sid­ste år, før uro­en om­kring Det In­ter­na­tio­na­le Me­lo­di Grand Prix be­gynd­te at rul­le.

Be­gi­ven­he­den end­te med at ko­ste over 77 mio. kr. me­re end for­ven­tet. Og sær­ligt i den kø­ben­havn­ske turi­stor­ga­ni­sa­tion Won­der­ful Co­pen­ha­gen hav­de man rø­de ører. De­res del af det sam­le­de bud­get lød på 35 mio. kr., men end­te med at ko­ste or­ga­ni­sa­tio­nen 137 mio. kr..

Årets ar­ran­gø­rer i Østrig har med 35 mil­li­o­ner eu­ro ( 250 mio. kr..) et li­ge så stort bud­get som de dan­ske ar­ran­gø­rer sid­ste år, men fryg­ter ik­ke sam­me fa­dæ­se . Det for­tæl­ler Jar­mo Si­im fra Eu­ro­pe­an Bro­adca­sting Uni­on ( EBU), der står bag Eu­ro­vi­sion.

» Så vidt vi for­står, var det, der ske­te i Dan­mark, ale­ne en fejl i en del af or­ga­ni­sa­tio­nen. Hos DR kør­te alt som plan­lagt. Men selv­føl­ge­lig tjek­ker vi al­le par­ter eft er og sik­rer os, at al­le kø­rer eft er pla­nen, « si­ger Jar­mo Si­im.

Årets østrig­ske ar­ran­gø­rer har valgt at hen­læg­ge kæm­pe­s­howet til Wiener Stadt­hal­le i Wi­en, der uden om­byg­nin­ger og an­det be­svær kan rum­me 16.000 til­sku­e­re.

Der­med slip­per ar­ran­gø-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.