( si­ger de)

BT - - KULTUR -

rer­ne fra al­pelan­det for de øko­no­mi­ske ri­si­ci, der føl­ger med sto­re byg­ge­pro­jek­ter som det i Kø­ben­havn.

Sce­nen og det sto­re show er nu stab­let på be­ne­ne, og tirs­dag gæl­der det den før­ste se­mi­fi na­le, hvor Dan­marks bi­drag, ro­ck­ban­det An­ti So­ci­al Me­dia, skal dy­ste med 15 an­dre lan­de om 10 fi na­le­plad­ser.

Det gik der galt sidst

Eft er 20- åri­ge Em­me­lie de Fo­re­sts sejr ved Eu­ro­vi­sion Song Con­test 2013 i sven­ske Mal­mø ind­led­tes et spil om, hvor i Dan­mark kæm­pe­s­howet skul­le afh ol­des .

Kø­ben­hav­ner­ne hav­de den klart stør­ste mæng­de ho­tel­væ­rel­ser, men in­gen op­lag­te ram­mer, showet kun­ne af­hol­des i. Da man i 2001 og­så stod med vært­ska­bet, dan­ne­de Par­ken ram­me om showet, men det med­før­te man­ge kla­ger over ly­den.

I Her­ning hav­de man Jy­ske Bank Boxen, der var ble­vet ind­vi­et få år tid­li­ge­re og al­le­re­de hav­de haft be­søg af fl ere sto­re kunst­ne­re med gi­gan­ti­ske sce­nes­how. By­en kun­ne dog ik­ke pra­le af man­ge over­nat­nings­mu­lig­he­der.

I sid­ste en­de traf ar­ran­gø­rer­ne et kon­tro­ver­si­elt valg og pla­ce­re­de sang­kon­kur­ren­cen i de gam­le B& W- hal­ler i Kø­ben­havn, som frem til midt i 90’ er­ne var ble­vet brugt til skibs­byg­ning. Hal­ler­ne skul­le dog om­byg­ges for at få plads til den sto­re sce­ne og sam­ti­dig gi­ve plads til bå­de til­sku­e­re og tv- ka­me­ra­er.

Men om­byg­nin­gen, der skul­le ha­ve ko­stet 18 mio. kr., end­te med at ko­ste 90 mio. kr. En bud­ge­tover­skri­del­se, som først sent gik op for ar­ran­gø­rer­ne.

» Først få uger før showet så vi, i hvil­ken ret­ning pro­jek­tet dre­je­de, « sag­de da­væ­ren­de ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Won­der­ful Co­pen­ha­gen, Lars Bern­hard Jør­gen­sen, til dr. dk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.