Rock’n’rol­l­re­bel­len

Pe­te Towns­hend fra The Who er ar­ki­tek­ten bag nog­le af bri­tisk be­at­mu­siks stær­ke­ste san­ge

BT - - NAVNE - Mads Hen­drich ma­he@ ber­ling­s­ke. dk

70 ÅR I MOR­GEN

Han har utal­li­ge lig på samvit­tig­he­den. Gu­i­tar­lig. I 1960er­ne og 1970er­ne var det Pe­te Towns­hends va­re­mær­ke at slut­te The Whos kon­cer­ter med at smadre sin seks­stren­ge­de spa­de til pin­de­bræn­de. De­struk­tions­i­ve­ren var ur­sym­bo­let på eng­læn­der­nes utæm­me­li­ge rock’n’roll- re­belsk­hed.

Men Towns­hends ta­lent be­græn­ser sig ik­ke kun til at kvær­ke gu­i­ta­rer. Han er og­så ar­ki­tek­ten bag nog­le af de stær­ke­ste kom­po­si­tio­ner fra en­gelsk be­at­mu­siks gul­dal­der så­som mod- be­væ­gel­sens slags­ang ’ My Ge­ne­ra­tion’, ’ Won’t Get Foo­led Again’ og ’ Pin­ball Wizard’, og op­havs­mand til de suc­ces­ful­de ro­ck­o­pe­ra­er ’ Tom­my’ ( 1969) og ’ Qu­adrop­he­nia’ ( 1973).

Født ind i en mu­si­kalsk London- fa­mi­lie, hvor fa­de­ren var saxo­fo­nist og mo­de­ren san­ge­r­in­de, fi k Pe­ter Den­nis Bland­ford Towns­hend smag for mu­sik fra en ung al­der, hvor det i før­ste om­gang var ame­ri­kansk rock’n’roll, der fa­sci­ne­re­de. Da han var 12 år, foræ­re­de hans bed­ste­mor ham hans før­ste gu­i­tar.

I 1961 dan­ne­de han grup­pen The Con­fe­de­ra­tes med kam­me­ra­ten Jo­hn Entwist­le på Acton Gram­mar School. Se­ne­re fu­sio­ne­re­de de med Ro­ger Dal­treys band, The De­tours. Vild­bas­sen Keith Moon kom til bag trom­mer­ne. I 1964 skift ede kvar­tet­ten navn til The Who.

De ud­send­te sing­len ’ I Can’t Ex­plain’ i 1965, som hur­tigt blev et hit. Den blev fulgt op af de­butal­bum­met ’ My Ge­ne­ra- tion’, der ce­men­te­re­de de­res sta­tus som et af ti­dens mest vil­de og stil­ska­ben­de or­ke­stre. Det var i den­ne pe­ri­o­de, at Towns­hend ud­vik­le­de sit sig­na­turm­ove ’ vind­møl­len’, hvor han svin­ger høj­re arm cir­ku­lært mod gu­i­ta­rens stren­ge.

Her­eft er fulg­te tra­ge­di­er­ne. Keith Moon dø­de i 1978 af en over­do­sis. Året eft er blev 11 fans mast ihjel ved en The Who- kon­cert i USA. Towns­hend fi k en al­vor­lig hø­reska­de. Grup­pen blev sat på vå­ge­blus.

Stof­mis­brug

Towns­hend hav­ne­de i de­pres­sion og stof­mis­brug. Han be­ar­bej­de­de dæ­mo­ner­ne på so­lo­de­bu­ten ’ Emp­ty Glass’ ( 1980). To år eft er ud­send­te The Who al­bum­met ’ It’s Hard’, de­res sid­ste in­den ’ End­less Wi­re’ fra 2006. I de mel­lem­lig­gen­de år tur­ne­re­de de spora­disk. Se­ne­st op­t­rå­d­te de ved OL i London i 2012.

Trods Towns­hends sto­re en­ga­ge­ment i vel­gø­ren­heds­ar­bej­de er han in­gen hel­gen.

Han har fl ere gan­ge væ­ret på kant med loven. Se­ne­st i 2003, hvor han blev an­kla­get for at be­sø­ge en webs­i­de med bør­ne­por­no­gra­fi sk ind­hold. En til­ta­le, som dog blev drop­pet.

Han er en stor øko­no­misk støt­te for La­bour- par­ti­et, skønt han har er­klæ­ret, at han er kom­mu­nist. Sam­ti­dig er han en­ga­ge­ret i in­disk spi­ri­tis­me og har skre­vet fl ere bø­ger, se­ne­st selv­bi­o­gra­fi en ’ Who I Am’ ( 2012).

Ja, det er i sand­hed en enig­ma­tisk ro­ck­re­bel, som run­der et skar­pt hjør­ne.

Pe­te Towns­hend fyl­der 70 år i mor­gen.

Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.