HAN BLI­VER KLUB­BENS

Pio­ne Si­sto ned­lag­de FCK og send­te mester­ska­bet til FCM. Nu ry­ger han selv vi­de­re til ud­lan­det for et enormt mil­li­onbe­løb

BT - - ALKA SUPERLIGA - SALGSOB­JEKT Mor­ten Cro­ne Se­jers­bøl og Sø­ren Klæ­strup mcs@ spor­ten. dk skl@ spor­ten. dk KAM­PEN PÅ SPID­SEN

Hvad gør man, når bol­den ik­ke vil i kas­sen og al­le på sta­dion ba­re ven­ter på må­let, der skal ud­lø­se mester­skab­seu­fori­en? Sva­ret på det spørgs­mål er Pio­ne Si­sto.

Der var spil­let godt en ti­me af kam­pen mel­lem FC Midtjyl­land og FC Kø­ben­havn i Her­ning, da FCMtræ­ner Glen Rid­ders­holm send­te sit un­ge ju­vel Pio­ne Si­sto på ba­nen. Kort tid eft er hav­de han lagt op til midtjy­der­nes 1- 0 mål, in­den Si­sto gjor­de det til slut­re­sul­ta­tet 2- 0. tig sto­re klub­ber, « si­ger FC Midtjyl­lands be­sty­rel­ses­for­mand, Ras­mus An­ker­sen.

Han var per­son­ligt på MCH Are­na i går sam­men med klub­bens ho­ve­d­ak­tio­nær, eng­læn­de­ren Mat­t­hew Ben­ham. Og de to kan se frem til at skul­le be­trag­te de til­bud, der i de kom­men­de uger kom­mer de­res vej

» Ind­til vi­de­re har vi ik­ke få­et kon­kre­te til­bud på pa­pir, men vi har få­et me­get stær­ke in­di­ka­tio­ner på, at klub­ber er in­ter­es­se­ret i at kø­be ham. Men vi skal ha­ve den rig­ti­ge pris. « Og hvad er den? » Det kan jeg ik­ke si­ge. Men hvis han bli­ver solgt, bli­ver han den dy­re­ste i klub­bens hi­sto­rie, « si­ger be­sty­rel­ses­for­mand An­ker­sen.

Mindst li­ge så go­de næ­ste år

Al­le­re­de nu kan ho­ve­d­ak­tio­nær Ben­ham dog godt ga­ran­te­re, at et salg af Pio­ne Si­sto vil be­ty­de, hol­det svæk­kes for al­vor­ligt.

» Pen­ge fra salg vil bli­ve ge­nin­ve­ste­ret i hol­det. Det er af­gø­ren­de, at det er stærkt fremad­ret­tet. Næ­ste sæ­son vil det væ­re mindst li­ge så godt som nu, hvis ik­ke end­nu bed­re, « si­ger Mat­t­hew Ben­ham.

Med FC Midtjyl­lands 2- 0- sejr over FC Kø­ben­havn i går aft es kan den midtjy­ske klub nu ik­ke læn­ge­re hen­tes. Jo, på pa­pi­ret kan den, men det kræ­ver, at FCK vin­der de re­ste­ren­de fi re kam­pe, mens FCM ta­ber de­res. Sam­ti­dig skal FCK sco­re en po­k­kers mas­se mål, for kø­ben­hav­ner­ne har en langt dår­li­ge­re målsco­re. Og FCK- spil­ler­ne har da og­så op­gi­vet mester­ska­bet.

» Det ra­ger mig, om det er fortjent el­ler ej. FCM er me­stre. Så­dan er det. Vi sat­ser på, at vi er til­ba­ge næ­ste sæ­son, « si­ger Thomas Dela­ney.

KAN FC MIDTJYL­LAND HOL­DE PÅ GULDHOLDET?

Nej,

og det kan al­le­re­de væ­re i som­mer­pau­sen, at vi kom­mer til at se nog­le af de stør­ste pro­fi ler for­svin­de. Pio­ne Si­sto er så stor en pro­fi l og har så stor slags­vær­di her og nu, at han kan bli­ve svær at få med ind i den nye sæ­son. Syl­ve­ster Ig­bo­un for­svin­der for­ment­lig og­så, hvor­i­mod jeg ik­ke tror, at det er us­and­syn­ligt, at Erik Svi­at­chen­ko, som er det tred­je sto­re salgsemne, er i klub­ben i mindst et halvt år end­nu. Men hvis ba­re to af dis­se spil­le­re for­svin­der, bli­ver det sin sag for klub­ben at le­ve op til mel­din­gen om, at man vil gå sty rket ud af som­me­rens vin­due.

MAN­DAG 18. MAJ 2015

.

Fle­re sto­re klub­ber har vist in­ter­es­se for FC Midtjyl­lands guld­klump Pio­ne Si­sto, der vil ind­brin­ge klub­ben et stort mil­li­onbe­løb, hvis han sæl­ges.

Fo­to: Hen­ning Bag­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.