’’

BT - - ALKA SUPERLIGA - Ras­mus An­ker­sen

Ind­til vi­de­re har vi ik­ke få­et kon­kre­te til­bud på pa­pir, men vi har få­et me­get stær­ke in­di­ka­tio­ner på, at klub­ber er in­ter­es­se­ret i at kø­be ham. Men vi skal ha­ve den rig­ti­ge pris

» Det er det, jeg kan, og det jeg står for, « si­ger gårs­da­gens helt.

Pio­ne Si­sto skul­le for længst ha­ve væ­ret FC Midtjyl­lands af­gø­ren­de fak­tor i for­å­rets til­spid­se­de guld­kamp. En ska­de har dog holdt ham ude ind­til i går. Straks vi­ste han, hvor­for han er så ombejlet og eft er­tra­get.

» Jeg ved godt, at der er stort pres på mig. Op­ga­ven for mig har væ­ret ik­ke at gø­re det unø­digt stort in­de­fra. Og så skal jeg jo min­de mig selv om, at det kun er kom­met, for­di jeg har gjort det godt. Det er et po­si­tivt pres, « si­ger Si­sto.

De få mi­nut­ter, han fi k på ba­nen i går, var ri­ge­ligt til at min­de al­le in­ter­es­se­re­de uden­land­ske klub­ber om, at Si­sto sta­dig har kva­li­te­ten i be­hold. Den vil de ger­ne gi­ve man­ge pen­ge for.

» Der er mas­siv in­ter­es­se fra rig-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.