S STØR­STE SALG

BT - - ALKA SUPERLIGA -

MMAANNDDAAGG 1 188. M. MA­JA 2J0 210515

he­le vej­en væ­ret FC Midtjyl­lands stør­ste kon­kur­rent i kam­pen om mester­ska­bet, men midtjy­der­ne sat­te hur­tigt kø­ben­hav­ner­ne til­ba­ge i stil­lin­gen. Den ind­led­ning send­te FCM i top­pen og FCK bag­ud med et ef­ter­slæb, der vi­ste sig at væ­re ved­va­ren­de og uop­ret­te­ligt.

har FCM of­te kæm­pet med at fin­de den af­gø­ren­de scor­ing. I ste­det for at gå i pa­nik har hol­det kon­stant fast­holdt tro­en på, at må­le­ne nok skul­le kom­me hen i mod slut­nin­gen af kam­pen. Det gjor­de de og­så, og FCM har sko­v­let po­int ind i de sid­ste mi­nut­ter rig­tig man­ge gan­ge.

pen­ge i klubkas­sen har FCM få­et sat en sær­de­les so­lid trup sam­men. Klub­ben vi­ste mus­k­ler hen over vin­te­r­en, da man hen­te­de Martin Pu­sic i Es­b­jerg. Tid­li­ge­re har den mang­len­de bredde væ­ret FCMs pro­blem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.