Så var det en­de­lig nu

BT - - ALKA SUPERLIGA -

JEG MØD­TE HEL­GE San­der in­den kam­pen i aft es. ’ Så er det nu!’ sag­de han og stak næ­ven frem i en for­vent­nings­fuld ge­stus. Tænk sig. Så var det nu. For en mand, der i slut­nin­gen af 1970’ er­ne tog ini­ti­a­tiv til at ind­fø­re pro­fes­sio­nel fod­bold i Dan­mark, og som godt 20 år se­ne­re var med til at star­te FC Midtjyl­land op hjem­me på sin fø­de­egn, var søn­dag en kæm­pe­dag. Li­ge som den var for by­ens øv­ri­ge pin­ger, der sad på rad og ræk­ke på ho­ved­tri­bu­en, og som det var for de lar­men­de fans bag det ene mål og al­le de an­dre, der fyld­te MCH Are­na og så en in­tens kamp mel­lem Dan­marks to bed­ste hold. Og kun­ne kon­sta­te­re, at de­res eget var klart det bed­ste. DET STO­RE SPØRGS­MÅL er nu, om FCM er en klub, der bli­ver derop­pe, el­ler om den som FC Nord­s­jæl­land og AaB skrid­ter ned eft er endt mester­skabs­fest og i den kom­men­de sæ­son må se FCK kø­re mester­ska­bet hjem fra spids.

Mit eget svar er, at det ik­ke bli­ver til­fæl­det. FC Kø­ben­havn skal nok kom­me tord­nen­de fra den kom­men­de sæ­son, men FCM vil hæn­ge på og væ­re en bej­ler til gul­det.

Klub­ben har væ­ret no­to­risk med i top­pen, og med Mat­t­hew Ben­hams en­ga­ge­ment som sup­ple­ment til nær­om­rå­dets er­hvervs­liv og lo­kal­po­li­ti­ker­nes, kan jeg ik­ke se, hvor­for den ik­ke skul­le fort­sæt­te med det.

Og det var da og­så den skar­pe, kla­re og off en­si­ve mel­ding fra Ben­ham i mi­nut­ter­ne eft er sej­ren i aft es, at han slet ik­ke er fær­dig i Her­ning end­nu. Selv om man måt­te sæl­ge spil­le­re i som­me­rens trans­fer­vin­due, så er det hans plan at in­ve­ste­re me­re, end man får ind.

Det er havd, FCK er op­pe imod, og kø­ben­hav­ner­ne mær­ke­de det al­le­re­de i vin­ter. HER VI­STE FCM, at klub­ben er mo­den til at si­ge nej til spil­le­re, der vil væk, li­ge­som man lyk­ke­des med at hen­te en spil­ler som Martin Pu­sic, der be­stemt og­så var et em­ne hos FCK.

Det var et sig­nal om et midtjysk pa­ra­dig­meskift e, og ja, sikken dag, det blev i går. For San­der, for pin­ger­ne for An­dré Rø­mer og Pio­ne Si­sto.

Det er da smukt, at det midt i klub­bens stør­ste sats­ning blev to hjem­mela­ve­de ta­len­ter, der af­gjor­de det he­le. Til­lyk­ke, FCM.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.